.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Võit Saatana üle
05.07.2014 - (1524)

Üks suurimaid võitlusi siin maailmas on võitlus võimu pärast. Kes valitseb? Kes juhib sündmuste käiku? See võitlusvaim tõstab pead juba laste mänguväljakul; see jätkub kodus laste ja vanemate vahel, samamoodi koolis õpilaste ja õpetajate vahel; see lööb välja abikaasadegi vahel, ehkki nad on teineteisesse kõrvuni armunud. Ma tahaksin näha meest, kes võib ausalt tunnistada, et tema abielus kehtib Piibli ideaal – Ef.5,22-24: "Naised, olge allaheitlikud oma meestele, otsekui Issandale! Sest mees on naise pea, nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea, Tema on ihu Õnnistegija. Aga nõnda nagu kogudus on allaheitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus." Mitte juhuslikult pole käibel nende salmide selline tõlgendus nagu: "Jah, mees on naise pea, aga naine on mehe kael, mis pöörab mehe pead sinnapoole, kuhu tahab."
Soov juhtida ja valitseda iseloomustab mitte ainult inimeste maailma; see käib kogu selle patuse maailma kohta. Kõik selle asukad on haaratud võimuvõitlusesse. Ja me teame, kes on selle taga. Langenud ingel, Saatan, kes peab end "selle maailma vürstiks" (Joh.12,31). Kogu see võimuvõitlus siin maa peal kajastab vaid tõeliselt suurt võimuvõitlust Saatana ja Jumala vahel. Saatan tõstis mässu Jumala valitsuse vastu ja ta on nakatanud selle mässumeelsusega peale paljude inglite ka kõik selle planeedi asukad.
Küsimus on: Kes juhib? Kes valitseb? Jumal või Saatan. Ehkki vahel näib, nagu oleksid ohjad täielikult Saatana käes ja me oleksime nagu abitud saatanlike jõudude ees, võime Pühakirja alusel uskuda, et Saatan ei saa meid omada ega meie üle valitseda ilma meie nõusolekuta. Kui me oleme andnud end Jeesusele ja usaldame Teda, ei ole meil tarvis tunda hirmu Saatana ees. Tõsi – me peame olema valvel tema riugaste ja ahvatluste suhtes, kuid me ei pea teda kartma.
Seepärast vaadakem mõningaid Piibli kirjakohti, mis näitavad selgesti Jeesuse üleolekut Saatanast.
1. JEESUSE VÕIM SAATANA ÜLE.
Johannes alustab oma evangeeliumi võimsa väitega – Joh.1,1-3: "ALGUSES oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi, ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud." Veidi filosoofiline sõnastus, kuid mõte on selge: Jeesus on kõige Looja. Seda kinnitab ka juba Piibli esimene salm: "ALGUSES lõi Jumal taevad ja maa" (1.Ms.1,1), kus sõna "Jumal" on mitmuses, viidates Jumala Isa ja Jumala Poja koostööle, kusjuures kohe järgmine salm ilmutab, et tegevuses oli ka kolmainsuse kolmas Isik – Püha Vaim. "Ja Jumala Vaim hõljus vete kohal" (1.Ms.1,2). Veidi edasi Piibli esimeses peatükis on kirjutatud: "Ja Jumal ütles: "Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks!" (1.Ms.1,26). Jälle Jumal mitmuses. Nii me mõistame, et Jeesus on Jumala kolmainsuse ühe Isikuna Looja.
Kuid Ta on loonud mitte ainult kõik asjad ja olevused, vaid ka korra ja kõik universumis valitsevad seadused. Kol.1,16 ja 17 kirjutab Paulus Kristusest, et "Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud; kõik on loodud Tema läbi ja Temasse; ja Tema ise on enne kõiki, ja kõik püsivad koos Tema sees."
Jeesus on Jumal, kes on loonud kõik – ka inglid. Aga kes on Saatan? Langenud ingel. Siin ongi see suur vahe. Jeesus on Jumal ja Saatan on ingel. See, kelle Jeesus lõi "koidutäheks" [lad. keeles "Lutsifer"] ja kellest sai Jumalale vastuhaku tagajärjel Saatan, on vaid ingel. Jesaja 14. peatükis (salmid 12-15), Hesekieli 28. peatükis (salmid 12-19) ja Ilmutuse 12. peatükis (salmid 7-12) on kirjeldatud, kuidas Lutsifer mässas Jumala vastu ja heideti koos oma paljude kaaslaste, langenud inglitega, taevast välja. Neid langenud ingleid kutsub Piibel kurjadeks vaimudeks ehk deemoniteks ehk kuraditeks. Nende toel on Saatan rajanud oma pimeduse kuningriigi.
Me ei saa seda ignoreerida. Rumal oleks öelda, et seda pole olemas. Me näeme selle tegevust kõikjal maailmas. Ja sellest räägib nii suur osa Uuest Testamendist, et seda ei saa mitte märgata. Suur osa Jeesuse teenistusest oli pühendatud otsesele võitlusele Saatana ja tema kurjade vaimudega.
Kuid samuti pole võimalik mitte märgata, et Kristusel on võim Saatana ja tema käsilaste üle. Kuidas see saakski teisiti olla, kui Ta on Jumal, kõige Looja ja ülemvalitseja – kuningate Kuningas ja isandate Issand!
Markuse evangeeliumi 5. peatükis on lugu kurjast vaimust vaevatust, kes terroriseeris inimesi. Aga mida ta tegi siis, kui seisis silmitsi Kristusega? Loeme sellest Mrk.5,6-13: "Aga kui ta Jeesust kaugelt nägi, jooksis ta ja kummardas Teda ja ütles suure häälega kisendades: "Mis Sinul on minuga tegemist, Jeesus, kõige kõrgema Jumala Poeg? Ma vannutan Sind Jumala juures, et Sa mind ei piinaks!" Sest Ta oli öelnud temale: "Mine välja inimesest, sa rüve vaim!" Ja Ta küsis temalt: "Mis su nimi on?" Ta ütles Talle: "Mu nimi on Leegion, sest meid on palju!" Ja ta anus Teda väga, et Ta neid välja ei saadaks sealt maalt. Ent seal oli mäe all suur seakari söömas. Ja rüvedad vaimud anusid Teda ning ütlesid: "Läheta meid sigade sisse, et me läheksime neisse!" Ja Tema andis neile loa. Siis rüvedad vaimud väljusid ja läksid sigade sisse. Ja seakari kukutas enese ülepeakaela kaldalt merre, arvult ligi kaks tuhat, ja uppus merre."
Õudne on mõelda, et ühe inimese sees võib elada terve leegion kurje vaime (Rooma leegionis oli 5000-6000 sõdurit)! Kuid nad pidid alistuma Jeesusele kui Jumalale!
Kui see seestunu elas "surnuhaudades" (Mrk.5,3), siis üks teine seestunu oli leidnud endale koha kogudusekojas! Kurjast vaimust vaevatu Jumala kojas! Mõelge sellele! Ka selline asi on võimalik. Mrk.1,23-26 võime lugeda: "Ja nende kogudusekojas oli parajasti inimene, kelles oli rüve vaim, ja see kisendas ning ütles: "Mis meil on tegemist Sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Oled Sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen Sind, kes Sa oled: Jumala Püha!" Siis Jeesus sõitles teda ning ütles: "Ole vait ja mine temast välja!" Ja rüve vaim raputas teda ja läks suure häälega kisendades temast välja."
Ka selles juhtumis tunnistab kuri vaim Jeesuse ülemvõimu ning on sunnitud Talle alistuma. Ja selliseid lugusid on Piiblis palju. Rääkides usust, kirjutab Jeesuse vend Jakoobus – Jak.2,19: "Sina usud, et Jumal on ainus. Sa teed hästi! Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad." Kurjad vaimud usuvad Jumalat! Pole ime, kui nad leiavad endale vahel koha ka kirikus. Kuid nad ei armasta Jumalat. Sellest me tunneme nad ära: nad ei armasta Jumalat ega teeni seepärast Teda rõõmuga. Aga nad võivad alistuda Talle hirmust kohtu ees!
See võib kõlada naljakalt, kuid vahel ilmutavad kurjad vaimud Jumala autoriteedi ja võimu suhtes suuremat tähelepanu kui paljud meist! Me kõik oleme patused, aga kes meist väriseb Jumala ees? Kes meist kardab Jumalat, tunneb aukartust Tema ees? Aga peaksime! "Kartke Jumalat ja andke Temale austust, sest on tulnud Tema kohtutund!" hüüab vägev Jumala ingel (Ilm.14,7). Jumal on vägevam Saatanast. Kuid ärme unusta, et Jumal on suurem ka meist! Ka meil tuleb Talle alistuda!
2. SEISKE VASTU SAATANALE!
Kirjas efeslastele kirjutab Paulus – Ef.6,10-12: "Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja Ta tugevuse jõus! Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu! Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega."
Kas me anname endale sellest aru või mitte, osaleme me suures võitluses, millest oleneb mitte ainult meie käesolev elu, vaid ka igavene saatus. Kaalul on elu ja surm. Nii et parem on võtta seda tõsiselt. Sellepärast kirjutab Peetrus – 1.Pet.5,8.9: "Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer, otsides, keda neelata! Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda." Ja Jakoobus kutsub üles – Jak.4,7: "Siis alistuge Jumalale! Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest." Kas panite tähele järjekorda? Kõigepealt alistuge Jumalale ja seejärel – Tema jõus ja väes – seiske vastu kuradile. Nii ja ainult nii saavutame me võidu!
Paulus kirjutab ka täpsemalt, kuidas me peaksime seisma Saatanale vastu. Ef.6,13-18: "Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled! Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala Sõna, iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest."
Kõigepealt ütleb Paulus, et me peaksime relvastuma KOGU Jumala sõjavarustusega ja tegema sellega KÕIK võimaliku. Ainult nii võime me vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima. Seejärel asub ta loetlema varustuse üksikuid elemente, nimetades esimesena tõde. "Teie niuded olgu vöötatud tõega!" Me teame, et meie tõde on Jeesus. Me kõik tunneme Tema kuulsat ütlust: "Mina olen tee ja tõde ja elu" (Joh.14,6). Kuid see tähendab ka seda, et kristlased ei kasuta iial valet. "Kõik valetavad, kui see on neile kasulik," ei käi Jumala laste kohta! Saatan ja tema käsilased valetavad (Joh.8,44), aga kristlane on vöötatud tõega.
Teise vaimuliku sõjavarustuse elemendina nimetab Paulus õiguse soomusrüüd. "Teil olgu seljas õiguse soomusrüü!" Muidugi osutab see Kristuse õigusele, millega peaksid olema rüütatud kõik kristlased. Kuid tõeline õigus väljendub alati ka õigesti elamises! Jumal mitte ainult kuulutab meid õigeks (õigeksmõistmine), vaid ka teeb meid õigeks (pühitsus). Kui keegi süüdistas Platonit teatud kuritegudes, ütles Ta: "Ma pean oma eluga tõestama, et tema süüdistused on alusetud." Piiblitõlge "The Living Bible" kutsub õiguse soomusrüüd "Jumala heakskiidu soomusrüüks."
Järgmise vaimuliku sõjavarustuse elemendina nimetab Paulus erilisi kingi. Ta ütleb: Teil olgu "kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks." Kingad on liikumiseks. Kuid mulle väga meeldib sõnastus: "VALMIDUS rahuevangeeliumi kuulutamiseks." Me ei pea kogu aeg jooksma rahuevangeeliumi kuulutades; nii võime kaotada selle seest "rahu." Selle asemel peaksime me olema alati VALMIS, kui Jumal tahab meid kasutada. Täielik valmidus pole võimalik, kui oleme kogu aeg käigus või jooksus! Ärme unusta, et Paulus alustas sõjavarustuse kirjeldamist sõnadega: "Siis SEISKE nüüd!" Olge valmis minema, kui komandör teid saadab!
Seejärel nimetab Paulus usukilpi. "Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled! Paulus mõtleb suurt kandilist rooma kilpi. Tol ajal oli üheks kardetuimaks relvaks tõrva sisse kastetud ja põlema süüdatud nool. Roomlased kasutasid nende vastu suuri kandilisi külgedelt haakidega varustatud kilpe, mida oli võimalik omavahel ühendada ja selliselt moodustada tugeva seina vaenlase "tuliste noolte" vastu. Tõsi, vahel tuleb meil kasutada usukilpi ka individuaalselt enda kaitseks, kuid enamus juhtudel seisame me kristlaste armeena õlg-õla kõrval üksteist toetades ja kaitstes.
Järgmisena nimetab Paulus päästekiivrit ja vaimumõõka. "Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala Sõna." Pääste on Jumala and; võtame selle vastu ja ärme selles kahtle. Kuid võtkem vastu ja kasutagem ka vaimumõõka, mis on Jumala Sõna, Piibel. Õppigem seda tundma ja kasutama! Kui me seda ei tunne, ei oska me seda ka kasutada! Selle kasutamise kohta on suur jutlustaja Charles Spurgeon kunagi öelnud huvitavalt: "Piibel on nagu lõvi. Sa ei pea teda kaitsma. Sul tuleb ta vaid lahti lasta!"
Ja lõpuks kutsub Paulus kõiki Jumala sõdureid üles olema palvemehed. "Iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest." Jumala sõjavägi on palvetajate armee.
Selliselt varustatuna võime olla kindlad, et võidame hingevaenlase. Paulus kirjutab – Rom.8,35-37: "Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus, või ahastus, või tagakiusamine, või nälg, või alastiolek, või häda, või mõõk? ... Selles kõiges me saame täie võidu Tema läbi, kes meid on armastanud!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv