.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Väga eriline sündmus
09.04.2011 - (1332)

Meie koguduse ja meist igaühe elus on olnud palju tähtsaid sündmusi. Mõned neist on olnud erilised. Kuid täna tahaksin ma rääkida ühest väga erilisest sündmusest, mis ootab meid tulevikus. See on ainulaadne sündmus mitte ainult meile igaühele ja kogudusele, vaid ka tervele maailmale ja tegelikult kogu universumile. Ma arvan, et usklike inimestena te aimate, millest on jutt, sest sellest on kirjutatud palju Piiblis ja Jeesus ise rääkis sellest oma viimasel õhtul, mille Ta veetis oma jüngritega enne arreteerimist ja ristilöömist.
Jeesus teadis täpselt, mis Temaga juhtub. Ta oli rääkinud oma kuulajaile ikka ja jälle, et Tema riik ei ole sellest maailmast ja et tuleb aeg, mil Ta vaenlased tapavad Ta, Tema aga tõuseb surnuist üles. Kuid millegipärast ei jõudnud see neile kohale. Nad ei suutnud mõista, kuidas selline asi võib juhtuda Jeesuse, nende Messia ja Issandaga.
Sel viimasel õhtul seal ülemises toas ütles Jeesus aga selgelt, et see aeg on nüüd tulnud ja et üks neist reedab ta vaenlaste kätte. Ta läks isegi kaugemale, öeldes, et "te kõik taganete minust" (Mrk.14,27), mille peale vastas Peetrus: "Kui ka kõik Sinust taganevad, siis mina mitte" (Mrk.14,29), "ma olen valmis Sinuga minema niihästi vangi kui surma!" (Luk.22,33), mille peale omakorda vastas Jeesus: "Ma ütlen sulle, Peetrus: kukk ei laula täna mitte enne, kui sina oled kolm korda salanud, et sa mind tunned!" (Luk.22,34).
Pole raske ette kujutada jüngrite meeleolu, kui nad olid kuulnud selliseid sõnu oma armastatud Õpetaja suust. Nad olid tõesti segaduses ja kurvad ning Jeesus püüdis neid trööstida ühe kõige kaunima tõotusega, mis üldse leidub Pühakirjas – Joh.14,1-3: "Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud: ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen."
1. JEESUS TULEB TAGASI! See on üks Jumala tõotustest, mis kõik on "jah" ja "aamen" (2.Kor.1,20), s.t. Jumal täidab kindlasti oma tõotused. Jeesus tuleb tagasi!
Mõned nädalad hiljem, kui jüngrid nägid Jeesust peale Ta ülestõusmist taeva minevat, kordasid inglid seda tõotust. Luukas kirjutab sellest sündmusest nii – Apt.1,6-11: "Siis küsisid Temalt need, kes olid kokku tulnud, ning ütlesid: "Issand, kas Sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriigi?" Tema ütles neile: "Teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis Isa omas meelevallas on määranud; aga te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani!" Kui Ta seda oli öelnud, siis tõsteti Ta üles nende nähes ja pilv viis Ta nende silme eest ära. Ja kui nad vaatasid üksisilmi taeva poole, kuidas Ta ära läks, vaata, siis seisid nende juures kaks meest valgeis riideis, ja need ütlesid: "Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel kui te nägite Teda taevasse minevat!""
See on tõsi – Jeesus tuleb tagasi! Ta on andnud sõna ja Ta täidab selle! Inglid võtsid seda tõotust tõsiselt ja samuti ka apostlid. Kui Jeesus kutsus oma eriliseks tööriistaks Pauluse, võttis ka tema tõsiselt ja uskus Jeesuse tõotust tulla tagasi. Läkituses kristlastele Tessaloonikas ta kirjutab – 1.Tes.4,13-18: "Aga me ei taha, et teil, vennad, oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kellel ei ole lootust. ... Sest et Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt; selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga!"
Vana Testamendi raamatud, 1. Moosese raamatust kuni prohvet Malakia raamatuni, võib kokku võtta kahe sõnaga: "Jeesus tuleb!" Uue Testamendi neli esimest raamatut, Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumid, võib kokku võtta kolme sõnaga: "Jeesus on siin!" Uue Testamendi ülejäänud 23 raamatut võib aga kokku võtta sõnadega: "Jeesus tuleb jälle!"
Selles pole mingit kahtlust. Jumala Sõna ütleb meile enam kui 300 korda, et Jeesus tuleb jälle. Kuid iseasi on, mida see päev kellelegi toob.
2. MÕNED TUNNEVAD RÕÕMU, TEISED HIRMU. Juba Jeesus võrdles oma tagasitulekut varga sissemurdmisega, öeldes – Mat.24,43.44: "Aga seda teadke, et kui peremees teaks, mil öövahi-ajal varas tuleb, küll ta siis valvaks ega laseks oma majasse sisse murda. Sellepärast olge teiegi valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arva!"
Varga sissemurdmine on kindlasti kohutav sündmus, kuid see ei tähenda nagu oleks Jeesus varas. Tuleb Ta ju võtma seda, mis kuulub Talle. Aga Tema tulek on väga paljudele ootamatu nagu varga sissemurdmine, nagu seda selgitab ka apostel Paulus – 1.Tes.5,2-8: "Sest te ise teate selgesti, et Issanda päev tuleb nagu varas öösel. Kui nad ütlevad: "Nüüd on rahu ja julgeolek!", tabab neid äkiline hukatus nõnda nagu lapsevaev naise, kes on käima peal; ja nad ei pääse mitte pakku. Aga teie, vennad, ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained, ... varustatud usu ja armastuse raudrüüga ja päästelootuse kiivriga."
Kristlasi ei kohuta Jeesuse tagasitulek. Vastupidi – see on neile oodatud ja igatsetud sündmus, nagu kirjutab ka Peetrus – 2.Pet.3,10-13: "Aga Issanda päev tuleb otsekui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilmamaad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja jumalakartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad? Aga meie ootame Tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab!"
Selle maailma lõpp, mille Kristuse tagasitulek endaga kaasa toob, on uue ja parema maailma algus! Kas see ei rõõmusta meid kogu südamest? Jah, on midagi, üks Piibli oluline põhimõte, mis häirib paljusid ja paneb kartma Kristuse taastulekut. See on tõde, mis on välja öeldud eriti selgelt Pauluse kirjas galaatlastele – Gal.6,7.8: "Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu."
Lugu räägib mehest, kes palju aastaid tagasi sai kavalalt pettes Hiina keisri kuningliku orkestri liikmeks, ehkki ei osanud mängida ühtegi nooti. Mil iial orkester harjutas või esines, hoidis ta oma flööti oma huulte vastas ja mängis mängimist, kuid ei teinud piiksugi. Orkestri liikmena sai ta head palka ja nautis mugavat elu.
Ühel päeval aga nõudis keiser soolot igalt muusikult eraldi. Mees oli hirmunud. Nii ta teeskles haiget, kuid kuninglikku arsti polnud võimalik petta. Päeval, mil ta pidi esitama oma soolo, sooritas ta enesetapu, võttes mürki.
Täna võib veel mõni teeselda, et on Jumala orkestri liige, seltsides Jumala rahvaga. Ükski inimene ei pane seda tähele, kuna sa räägid õigeid sõnu, käid õigetes kohtades ja suhtled õigete inimestega. Kui aga saabub päev, mil sa pead esitama oma soolo Jumala kohtu ees, ei saa sa enam kedagi petta. Paulus hoiatab – 2.Kor.5,10: "Me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et igaühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri!"
Me peame seisma selle palge ees, kes on meid armastanud igavese armastusega, surres meie eest ja pakkudes sellega meile lunastust meie pattudest. Mida oleme teinud Jeesusega? – see on küsimus, mis otsustab meie igavese saatuse. Kas oleme võtnud Ta usus vastu oma Päästjaks ja Vahemeheks, tunnistanud oma patud ja kahetsenud neid ning hüljanud need? Kas oleme saanud väikseks ja Tema suureks meie sees? Kas oleme andnud end jäägitult Temale õiguse tööriistadeks, et aidata ka teistel valmistuda Tema tagasitulekuks?
Jah, Jeesuse tagasitulek rõõmustab ühtesid ja hirmutab teisi. Kes on valmis, rõõmustavad, kes pole seda, tunnevad hirmu, sest siis on liiga hilja hakata valmistuma. Igaüks lõikab seda, mida on külvanud.
3. OLGE ALATI VALMIS! Paljud on ennustanud Kristuse tagasituleku päeva, kuid Jeesus ütles – Mat.24,36: "Sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei inglidki taevas ega ka Poeg, muud kui Isa üksi." Seepärast peame me olema alati valmis ja aitama ka teistel valmistuda.
Kui ühes peres oodati kolmandat last ja saabus arsti poolt välja arvestatud tähtaeg, saadeti ema sünnitusmajja, isa aga põlvitas kahe lapsega ja palus talle Jumalalt varju ja kaitset, abi ja õnnistust. Järsku, palve ajal, katkestas teda üks lastest ja küsis: "Kas täna on viimnepäev?"
Poleks paha, kui iga Jumala laps küsiks oma Taevaselt Isalt igal hommikul: "Kas täna on viimnepäev?" See võib seda olla, kas või ainult temale. Seepärast olgem alati valmis!
Jumal seisab oodates, valmis andestama meie eksimused ja varustama meid jõuga elada Tema lapse vääriliselt. Mõned peavad seda Tema tuleku viibimist märgiks, et Ta ei tule üldse, või Teda koguni polegi olemas. Nende suhtumist kirjeldab hästi Peetrus oma epistlis – 2.Pet.3,3-9: "Seda teadke kõigepealt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järgi ning ütlevad: "Kus on Tema tulemise tõotus? Sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest!" ... Issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid Tema on pika meelega teie vastu; sest Ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele!"
Jeesus tuleb tagasi, selles pole kahtlust. Ta ei jäta enese juurde viimata neid, kelled Ta on oma elu hinnaga enesele ostnud! Kuid ise küsimus on, kuidas Ta vastu võetakse?
Kord küsis üks teleajakirjanik Billy Grahamilt: "Mida sa arvad, mis juhtuks, kui Jeesus tuleks tagasi maa peale? Ma kardan, et inimesed teeksid Talle jälle ära."
Selle peale vastas kuulus evangelist: "Teate, Jeesus ütles, et Ta tuleb tagasi. Aga kui Ta esimesel korral tuli armastuses, siis teisel korral tuleb Ta väes ja aus ning mitte keegi ei tee Talle ära." Jah, ma arvan, et Billyl on õigus, kui üldse siis keegi "ära teeb", siis on selleks Jeesus, kes tuleb kui "kuningate Kuningas ja isandate Issand" (Ilm.19,16).
Ja kui Ta tuleb, ei pea Ta sellest kuulutama. Ta ei pea ütlema midagi, sest kõik on ära öeldud Piiblis, kaasa arvatud Ilm.1,7: "Vaata, Tema tuleb pilvedega ja kõik silmad saavad Teda näha!" Ja 1.Tes.4,16 me lugesime, et "Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga." Seda sündmust pole võimalik mitte märgata, maha magada. Ja loomulikult pole seda võimalik ära hoida, nii nagu see õnnestub viimasel ajal vändatud rohketes maailmalõpu filmides!
Ainus, mida inimesed enda heaks teha saavad, on selleks sündmuseks valmistuda, võttes vastu pääste, mida Jumal pakub Kristuses Jeesuses. Olles seda teinud, olles Jumalaga õiges vahekorras, pole meil tarvis karta maailma lõppu, sest see on lõpp ainult sellele patusele maailmale, kuid algus uuele maailmale, kus elab õigus ja õiglus, headus ja armastus. Jumal kutsub kõiki inimesi osa saama selle uue maailma hüvedest, jättes valiku tegemise sinule ja minule. Üle aastatuhandete kostuvad ikka veel Tema sõnad – 5.Ms.30,19: "Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse! Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv