.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6557)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Imeline vägi
29.05.2004 - (1904)

Kõigi meie elus on olnud hetki, mil me oleme tundnud end nii nõrgana. Nagu tunnistas Pauluski – Rom.7,18: "Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda." Paljude elus on see nõrkus lausa krooniline. Tärkab mõni sea soov, tuleb mõni hea mõte, mille tahaks ellu viia – kuid siis avastame: jõudu ei ole; käed ja jalad oleksid nagu kinni seotud! Pole jõudu purustada ahelad, pole jõudu tõsta käed, pole jõudu astuda sammugi!

Lootusetu? Ei! Jumal on aegsasti mõelnud meie nõrkusele ja on midagi ette võtnud, et me võiksime olla tugevad, et me võiksime omada väge, et me võiksime olla võitjad!

Kui Jumala Poeg tuli taevast maha meid päästma, siis mõtles Ta ka meie nõrkusele. Evangeelium pole mitte nõrga inimese päästmine tema nõrkuses, vaid evangeelium on nõrga inimese päästmine ja seejärel tugevaks tegemine. Paulus ütleb, et evangeelium "on Jumala vägi õndsakssaamiseks igaühele, kes usub" (Rom.1,16).

Apostel Johannes kirjutab oma evangeeliumi sissejuhatuses – Joh.1,12: "Aga kõigile, kes Teda vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad Tema nimesse."

Vägi igaühele, meelevald kõigile! Kust tuleb see vägi ja meelevald? Piibli üks kaunemaid salme – 2.Kor.8,9 – teatab: "Sest te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie Tema vaesusest saaksite rikkaks." Johannes kirjutab, et "Tema täiusest me kõik oleme saanud, ja armu armu peale" (Joh.1,16).

Flp.2,7 teatab, et Ta "loobus iseenese olust," mida võiks tõlkida ka: "Ta tühjendas iseenda." Taevast lahkudes loobus Ta iseenese olust; siin maa peal käies tühjendas Ta end lõplikult. Raskel sammul tõusis Ta rahva mõnituste saatel üles mäele. Viimase järelejäänud jõu kasutas Ta veel palveteks oma vaenlaste ja araks löönud jüngrite eest. Kui mitu korda nõrkes Ta risti raskuse all! Kuid keegi ei kuulnud ühtegi kaebust. Viimase jõuraasukese kasutas Ta veel inimeste õnnistamiseks!

Viimaks Ta kurnatud keha tardus – lahkus viimane jõud, viimane elusäde! Ta andis kõik! Enam rohkem ei olnud võimalik anda! Ta oli täiesti tühi!

Maa värisemine saatis selle väe lahkumist... Kuid viiekümne päeva pärast kõikus jälle üks paik, kus olid koos kõik need, kes uskusid. Ja see vägi, mis oli maa värisedes lahkunud Jeesusest, täitis maa värisedes igaühe, kes uskus! Pärast Kolgatat ei saanud nelipühi lihtsalt tulemata jääda! Pärast nii põhjalikku tühjendamist ei saanud jääda tulemata niisama põhjalik täitmine! Jeesus andis kõik – ja jüngrid said kõik! Väega täitus igaüks, kes uskus Jeesusesse! "Nad kõik said täis Püha Vaimu," teatab nelipühi aruanne (Apt.2,4).

Sellega täitus Jeesuse tõotus: "Teid ehitakse väega kõrgest!" (Luk.24,49); "Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle" (Apt.1,8 – uus tõlge). Oma südant läbi katsudes olid nad oodanud selle tõotuse täitumist, olles "kõik ... alati ühel meelel üheskoos palves" (Apt.1,14). Ja ühel sellisel palvekoosolekul avanes taevas ning saabus vägi, mis tegi piksepojast armastuse jüngri, uhkest ja enesekindlast Peetrusest alandliku Jeesuse tallekeste karjase – vägi, mis tegi Saulusest Pauluse, Martin Lutherist suure reformaatori – vägi, mis puudutas John Bunyani südant ja kätt ning ilmus surematu raamat "Ristiinimese teekond Taeva linna poole" – vägi, mis kandis sind täna siia ja mis võib teha palju suuri asju ka sinu elus!

Jeruusalemm ja selle ümbrus täitus mõne päevaga "uuest õpetusest." Maailmas pole kunagi olnud nii tugevat ja võimsat Jumala kogudust, elavat kogudust, kui neil päevil Jeruusalemmas. Maailmas pole kunagi olnud nii õnnelikke inimesi, väljaarvatud Paradiisis enne pattulangemist, kui oli algristikogudus. Vangla müürid vabisesid, kogu maailm värises ülestõusnud Kristuse ees!

Tema vägi raputas pimeduseriigi väravaid: Samaarias kuulutas Filippus ülestõusnud Kristust ja "paljude seest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid need välja suure häälega kisendades, ja palju halvatuid ja jalutuid sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas" (Apt.8,7.8). Lüddas leidis Peetrus "ühe inimese, Aineas nimi, kes oli kaheksa aastat olnud voodis maas ja halvatud. Ja Peetrus ütles talle: "Aineas! Jeesus Kristus teeb su terveks: tõuse üles ja sea oma ase korda!" Ja sedamaid ta tõusis üles" (Apt.9,33.34). Joppes haigestus üks hea ja helde inimene Tabiita – ja suri. Sinna kutsuti Peetrus, kes "heitis põlvili ja palus Jumalat ning pöördus surnu poole ja ütles: "Tabiita, tõuse üles!" Siis avas see oma silmad, ja kui ta Peetrust nägi, tõusis ta istuma" (Apt.9,40). Troas kukkus üks noormees Pauluse pika jutluse ajal aknast alla – ka sellele kinkis see imeline vägi elu!

Kuid ärgu nüüd kellelegi jäägu vale arusaamine Jumala Vaimu tööst. See ei piirdu vaid füüsilise elu ja tervise taastamise imetegudega! Esimene, mida see vägi tegi, oli lihtsa ja puhta evangeeliumi kuulutamine kõigis keeltes! See vägi murdis ka kõige tugevamad mehed, kes seejärel alandlikult küsisid: "Mehed, vennad, mis me peame tegema?" (Apt.2,37). "Parandage meelt," kõlas Vaimust täidetud Peetruse vastus (s.38). Ja inimesed – mehed ja naised, raugad ja lapsed – parandasid meelt! Jumala vägi kinkis neile meeleparandust!

Seda me nimetame uussünni imeks – kõige suuremaks imeks maailmas. Meie ees seisab inimene, kuid midagi temas sureb, kõik halb sureb. Ja temas sünnib midagi enneolematut, kaunist, ilusat, meeldivat. Kõik see toimub vaikselt, Püha Vaimu sisemise töö tulemusena. Jeesus ütles Nikodeemusele – Joh.3,7.8: "Ära pane imeks, et ma ütlesin sulle: te peate uuesti sündima! Tuul puhub, kus ta tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb; nõnda on igaüks, kes on sündinud Vaimust!"

Tuult ennast me ei näe, küll aga näeme tema tööd ja tunneme tema hingust. Ja kui palju võib korda saata tuul! Aga kui palju enam võib korda saata Vaimu tuul – Jumala Püha Vaimu tuul! 19. sajandi algul puhus see üle paljude koguduste ja tulemuseks oli see, et paljud mehed ei saanud rahu mujal kui Piiblit uurides. See tuul puhus kapten Bates'i merelt maale ja pani ta südamesse uue laulu ja huulile päästva kuulutuse! See Vaimu tuul puhus üle hapra neiu Ellen Harmoni ja tema muudetud elust räägivad 100,000 lehekülge nõuandeid Jumala rahvale – enam kui 2,000 nägemust, mis on kinnitanud loendamatute Jumala laste usku Piiblisse ja Jumala viimasesse armukuulutusse.

Rääkides nelipühipäeval Püha Vaimu tõotusest ja annist, lisas Peetrus – Apt.2,39: "Sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes Issand, meie Jumal, kutsub enese juurde."

Keda Ta kutsub? Ta ütleb – Mat.11,28: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise!"

Armas sõber, kas sa kuuled kutset? Kas sa tunned tõmmet? Sul ei tarvitse olla nii nõrk ja jõuetu. Jumala vägi ootab ka sind. Miks tahad sa tõugata oma eluvankrit ise oma jõuga. Tänapäeva jõumasinad näitavad väga ilmekalt, mida võib teha Jumala vägi. Ainult võta see vastu!

Mida selleks teha? Jeesus ütles – Luk.11,9-13: "Paluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. Ent missugune isa on teie seas, kellelt poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel mao? Või kui ta palub muna, ta annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad." "Ent ta palugu usus" (Jak.1,6), tuleks siia lisada, sest "kõik on võimalik sellele, kes usub!" (Mrk.9,23).

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv