.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kõikväelise hingus II
01.08.2015 - (1304)

"Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb." See üleskutse esineb meie Piiblis tervelt seitse korda. Ilmutuse raamatu teises ja kolmandas peatükis esitab Jeesus selle üleskutse igale kogudusele igal ajastul. See tähendab, et Jumala Pühal Vaimul on kõikidel aegadel olnud midagi öelda – kas on ainult olnud kuulajaid?
Ka Laodikea (lõpuaja) kogudusele saadetud sõnumi lõpus on üleskutse: "Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb" (Ilm.3,22). Jumala Vaimul on meile midagi öelda. Ja ka sõnad, mis ma nüüd loen, on inspireeritud Vaimu poolt: "Tähtsaim kristlasele Issanda Jeesuse Kristuse teise tuleku eel on mõista Püha Vaimu tõotust." – RH 15.11.1892.
Raamatus Apostlite Teod on kirjutatud 50. leheküljel (orig): "Seal, kus iganes Pühast Vaimust vähe mõeldakse, ilmneb ka vaimulik põud, vaimulik pimedus, vaimulik mandumine ja vaimulik surm. Seal, kus vähetähtsad asjad hõivavad inimeste tähelepanu, puudub koguduse kasvamiseks ja õitsemiseks vajalik jumalik vägi, mis tooks endaga kaasa kõik teised õnnistused. Ja ometi pakutakse seda piiramatult!"
Püha Vaimu näol on taevas andnud meile ülisuure ja kalli anni – ja inimesed ei hooli sellest, lastes tühistel asjadel selle kõrvale või hoopis välja tõrjuda! Aga tõrjuda välja Püha Vaim oma elust – enam suuremat pattu ei saa teha! Suurim tragöödia ei ole see, et Iisrael hülgas Messia ja lasi Tal rippuda ristipuul kuus tundi halvakspanduna ja hüljatuna. Suurim patt on see, et kristlane lööb oma pattudega Kristuse uuesti risti, kuna ta hülgab ja tõrjub välja ning unustab oma südames Tema poolt saadetud parima Sõbra – teise Rõõmustaja, Püha Vaimu! Ilma Püha Vaimuta ei ole võimalik elada uut elu – elu Vaimus. Aga kui üks kristlane elab veel lihameeles, patus, siis on see suurim tragöödia.
Seepärast, kui usklik jätab kõrvale küsimuse Pühast Vaimust, siis on ta sulgenud südame kõikidele Jumala õnnistustele. Me ei alanda Kristust; Püha Vaim ei alanda Kristust. Vastupidi – Püha Vaim teeb Kristuse suureks ja auliseks usklikule ja usklikus, sest vaid Püha Vaim ilmutab tõe Kristusest, Ta näitab usklikule Kristust ennast kui Teed, Tõde ja elu! Ta on Tõe Vaim (Joh.16,13). Ja just Püha Vaimu läbi saab Kristus kuju usklikus.
Kuulgem veel, mida Vaim kogudustele ütleb: "Vaimu vastuvõtmine tähendab Kristuse elu vastuvõtmist." – RH 29.11.1892.
"Püha Vaim oli ülim andidest, mida Ta võis Isalt oma rahvale edasiandmiseks paluda. Püha Vaim pidi avalduma neis uuendusttoova väena. Ilma selle väeta poleks Kristuse ohvrist midagi kasu. Kurjuse võim oli sajandite kestel üha tugevnenud ning inimeste alistumine Saatana ülemvõimule oli hämmastav. Patule võis vastu panna ja seda võita ainult Jumaluse kolmanda Isiku võimsa väe abil – mitte piiratud kujul, vaid kogu jumalikus täiuses. Püha Vaim muudab mõjuvaks maailma Lunastaja poolt sooritatud töö. Püha Vaimu kaudu saab süda puhastatud. Vaimu läbi saab usklik osa jumalikust iseloomust. Kristus on andnud oma Vaimu kui jumaliku väe, et võita kõik loomupärased ja juurdeõpitud kalduvused kurjale ning vajutada oma kogudusele oma iseloomu pitser." – DA 671.
"Kui võtad vastu Kristuse Vaimu – omakasupüüdmatu tegutsemise ja armastuse Vaimu – kasvad selles ja kannad vilja. Vaimulik ilu paistab su iseloomust. Su usk kasvab veendumused süvenevad, armastus saab täiuslikumaks. Ikka rohkem särab sinus Kristus – kõiges, mis on puhas, suurtsugune ja omakasupüüdmatu." – COL 73.
Püha Vaimu ei maksa karta, me ju ei karda Jeesust. Teisest küljest – võimatu on esindada Jeesust ilma Jeesuse Vaimuta! Ja Püha Vaimu ei ole raske saada! Kuid siiski on siin üks väike suur saladus! Selle mõistmiseks ma toon ühe näite.
Ühe koguduse nõukogu koosolekul läks jutt kord selle peale, et Moody sai kutse pidada evangeelseid koosolekuid teatud linnas. Seepeale ütles keegi pahaselt: "Ega Moodyl oli ainuõigus Pühale Vaimule!" Keegi kohalolijaist aga vastas talle: "On tõsi, et Moodyl ei ole ainuõigust Pühale Vaimule, kuid Pühal Vaimul on ainuõigus Moodyle!"
Küsimus on: kas Pühal Vaimul on ainuõigus sinule? Kas sa soovid, et Pühal Vaimul oleks ainuõigus sinule? Selles ongi Püha Vaimu saamise saladus. Teisi takistusi ei ole – ei isikulisi ega ajalisi. Tsiteerime veel, mida Vaim kogudustele ütleb:
"Püha Vaimu tõotus ei piirdu aga ainult mingi ajastu või mingi sugupõlvega. Kristus väitis, et Tema Vaimu jumalik mõju pidi jääma Tema järelkäijatega kuni aegade lõpuni. Alates Nelipühapäevast kuni käesoleva ajani on saadetud Trööstija kõigi juurde, kes on pühendunud täielikult Issandale ja Tema teenistusele. Kõigile, kes on Kristuse oma isikliku Õnnistegijana vastu võtnud, on tulnud Püha Vaim nõuandjana, pühitsejana, juhtijana, tunnistajana." – AA 49.
Kõige selle loetu ja kuuldu alusel tahaksin küsida – ja see küsimus on Piiblis Apt.19,2: "Kas te saite Püha Vaimu, kui saite usklikuks?" Seda küsiti headelt usklikelt. Ja nad ei häbenenud vastata – sama salmi teine osa: "Me ei olegi kuulnud, kas Püha Vaimu on!" Nad olid ristitud, tõsi, Johannese ristimisega, s.o. meeleparandusristimisega – oh, kuidas nii mõnigi meie koguduse liige veel sedagi vajaks! – kuid nad polnud saanud Püha Vaimu, sest nad ei osanud Teda igatseda ja paluda. Kuid see puudus täideti veel samal päeval, kui nad olid kogu oma südame Jumalale avanud.
Kindlasti on paljud meist – ma usun, et enamus – saanud osa Pühast Vaimust ja me võime jutustada oma neist kogemustest. Kuid ilmselt oleks neis tunnistusis midagi ühist, ja nimelt – enne oleme uskunud ja siis seda kogenud!
"Kui me tuleme usus Jumala juurde, tungib iga palve Tema südamesse. Kui oleme palunud Tema õnnistust, tuleb meil uskuda, et me selle saame ning tänada Teda, et me oleme selle saanud. Siis tuleb meil asuda oma kohustuste juurde veendunult, et abi saabub siis, kui me seda kõige enam vajame. Kui me oleme õppinud nii elama, teame, et meie palvetele vastatakse." – DA 200
Ja milline on olnud see kogemus? Siin täituvad Jeesuse sõnad – Joh.3,8: "Tuul puhub, kus ta tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb; nõnda on igaüks, kes on sündinud Vaimust!" Tuul võib puhuda vaikselt, vaevalt tajutavalt, kuid ka tormina nagu Nelipühil. Ta võib tulla vaikselt ja panna Taaveti kandle helisema, aga ka maruna möirates – nagu Tema tahab.
Mõned kahtlevad vaikuses, nad ootavad mõnda silmatorkavat märki, murrangulist kogemust. Jumal aga ootab usku, usaldamist. Alistumist ja usaldamist.
Jeesusest on kirjutatud enne Tema lahkumist siit maa pealt – Joh.20,22: "Ja kui Ta seda oli öelnud, puhus Ta nende peale ja ütles neile: "Võtke vastu Püha Vaim!" Kõigeväelise hingus ootab ka meie poolt vastuvõtmist!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv