.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Usu takistuste ületamine
03.03.2007 - (1659)

Rom.4,18-21: "Tema uskus üle lootuse lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale: "Nõnda peab olema sinu sugu!" Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud — oli ta ju umbes saja-aastane — ja et Saara lapsekoda oli surnud. Ent Jumala tõotusest ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis Ta on tõotanud."
Jumal soovib ja Ta juhib meie elu nii, et me elaksime ja kasvaksime usus – väiksemalt usult suurema usu poole. Hingevaenlasele see muidugi ei meeldi ning ta püüab iga hinna eest takistada meie kasvamist usus. Ta hoolitseb selle eest, et me kohtaksime igasuguseid takistusi, mis raskendavad uskumist, mis nõrgestavad meie usku või hävitavad selle sootuks. Ja need takistused on tõelised, reaalsed, mitte kujuteldavad.
Sõdurite väljaõppes pühendatakse takistuste ületamisele suurt tähelepanu. Enne baasõppe lõpetamist peavad nad edukalt läbima teatud takistuste riba. Need takistused on hirmuäratavad, kuid ületatavad. Need teenivad üht eesmärki – panna proovile sõduri, kes võib ühel päeval lahingus kohata igasuguseid takistusi. Ja seal nende ületamisest sõltub juba otseselt tema elu – ja tema kaaslaste elu – ning lahingu tulemus.
Et meiegi oleme võitlejad, pole meile, usklikele, võõras mõiste. Meie võitlus on reaalne, vaenlane on reaalne, sellepärast peab ka meie ettevalmistus olema reaalne. Kui me teeme kindlaks oma usu takistused, oleme me valmis Jumala abiga need tulevikus ületama. Siin on mõned neist:
1. usu takistus: Jaakobi faktor – Vale uskumine.
Jaakob uskus oma kümmet poega, kui need panid teda uskuma, et kuri kiskja on tapnud Joosepi. Ta oli isegi elus valetanud, sellepärast kibedalt kannatanud ja otsustanud mitte kunagi enam petta, ning nüüd ei osanud ta arvatagi, et tema oma lapsed võivad talle nii häbematult valetada. Ta võttis nende pettust tõe pähe – ja kannatas kohutavalt asja pärast, mis polnud tegelikult juhtunudki!
Hingevaenlane püüab meid iga hinna eest petta. Jeesus ütles, et "ta on valetaja ja vale isa!" (Joh.8,44). Iga tema vale uskumine teeb meid nõrgaks ega lase meie usul kasvada. Mõni ütleb: "Usu vaid – ja su usk kasvab!" Siiski, meie usk ei kasva, kui me usume valet!
Millised võiksid olla mõned Saatana valed? Kindlasti püüab ta igaühele sisendada oma kaht esimest valet: teie ei sure ja te saate oma teed minnes ja Jumalaga mitte arvestades Jumala sarnaseks. Või jälle Jeesusele kiusatusekõrbes esitatud valet: Jumal hoiab meid ja kaitseb ka siis, kui me ise meelega oma elu ohtu seame. Kuid ta kasutab ka lihtsamaid valesid, nagu - Piibli aruanne pole usaldusväärne või usu seda, mida enamus sulle ütleb. Kõigi nende valede uskumine tegelikult takistab tõelise usu kasvamist.
2. usu takistus: Filippuse faktor – Toetumine ainult ratsionaalsele mõtlemisele.
Johannese evangeeliumi 6. peatükis räägitakse 5000 mehe ning paljude naiste ja laste söötmisest. Jeesus ütles Filippusele, teda proovile pannes: "Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa?" Selle peale vastas ratsionaalselt mõtlev Filippus: "Leibu kahesaja teenari eest ei jätku neile, et igaüks natukesegi võtaks!" (Joh.6,5-7).
Filippus ei suutnud näha kaugemale faktidest, üle olemasolevate ressursside. See on võitlus usu ja ratsionaalse mõtlemise vahel. Ja kui viimane jääb peale, on see usule suureks takistuseks. Usk on üle ratsionaalse mõtlemise usaldamine, et Jumalale on kõik võimalik.
3. usu takistus: Peetruse faktor – Pimesi pimedusse sööstmine.
Kui me usume, et Jumalale on kõik võimalik, ei tähenda see ometi seda, et me peaksime pimesi sööstma pimedusse. Entusiastlik, spontaanne Peetrus haaras Ketsemani aias mõõga ja raius ära templisulase kõrva. Ilmselt tahtis ta tabada pead, aga pimeduses lõi ta mööda – pimeduses, selle sõna igas mõttes! Ta tegi seda siiralt, kuid kiirustades, mõtlematult. Kuigi me ei peaks toetuma ainult ratsionaalsele mõtlemisele, peaksime me siiski mõtlema, enne kui midagi ütleme või teeme! Sest vastasel juhul võib juhtuda midagi, mis nõrgestab meie usku. Ja kuidas küll nõrgenes Peetruse usk – nii palju, et ta salgas oma Päästja!
Usk ei ole pimesi pimedusse sööstmine; pigem on usk läbikaalutud hüpe valgusesse! Käies usus, peame me alati astuma Jumala Sõna valguses.
Mõned noored tormasid vaimulikku kolledzisse, usaldades raha-asjus Jumalat. Nad jätsid koju maha maksmata võlad. Kolledzis õppides nende võlad aina suurenesid. See sai neile nii koormavaks, et röövis neilt lõpuks ka usu. Tõepoolest, ainult usust ei piisanud, et võlad oleksid haihtunud!
Usust elamine ei tähenda pimesi tormamist ja hoiatuste mitte kuulamist. Usust elamine tähendab omalt poolt kõige võimaliku korda seadmist ja ülejäänus Jumala usaldamist.
4. usu takistus: Tooma faktor – Märgi otsimine.
Kui Toomale räägiti, et Jeesus on üles tõusnud ja elab, ütles Ta: "Kui ma ei näe Tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätt Tema külje sisse, siis ma ei usu!" (Joh.20,25).
Imede ja eriliste kogemuste otsimine ei kasvata meie usku, pigem on need takistuseks meie usu kasvamisele. Jumal soovib, et me usaldaksime Tema tõotusi ja toetuksime nendele. Usk ei ole kogemine ega nägemine; usk on usaldamine!
Eriti ohtlikuks teeb usu rajamise märkidele ja imedele see, et ka Saatan võib teha neid meie eksitamiseks! Ja millele on siis rajatud meie usk? On see siis veel päästev usk? Märkide otsimine on üheks suureks ja tõsiseks tõelise usu takistuseks.
5. usu takistus: Andrease faktor – Võimatud väljavaated.
Kui Filippus oli Jeesusele öelnud ratsionaalselt oma arvamuse: "Leibu kahesaja teenari eest ei jätku neile, et igaüks natukesegi võtaks!" võttis sõna ka Andreas, öeldes: "Siin on üks poisike, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest; aga mis saab sellest nii paljudele?" (Joh.6,7-9).
Siin on midagi, aga on võimatu, et sellest kõigile jätkuks! Andreas ei suutnud näha asju suurelt. Ka meie ei suuda sageli näha asju igavikulisest perspektiivist vaadatuna. Kuid ärgem laskem käesolevatel asjadel piirata meie usku. Jumal suudab teha väikeste asjade läbi suuri asju! Mõelge tavalisele kepile Moosese käes. Usu läbi tehti sellega võimsad imed Egiptuses, usu läbi lõhestati sellega mereveed, usu läbi toodi sellega kaljust välja vesi – ja mitu miljonit inimest ja looma said joodetud! Usk ei pea ühtegi väljavaadet võimatuks!
6. usu takistus: Kuningas Sauli faktor – Hirm.
Saul kartis viliste nii väga, et kui Jumal talle kohe ei vastanud, läks ta nõu küsima nõia käest (1.Sam.28). Hirm paneb meid mõnikord tegema hirmsaid asju. Kuid kui Jumal on meie kõrval – aga elagem nii, et Ta oleks meiega – kas on meil põhjust tunda hirmu?
Üks misjonikooli õpilane soovis ühtlasi ka õppida lendama; nii võttis ta lennutunde. Ühe õppelennu ajal käskis instruktor panna tal lennuk järsult ja pikalt langema. Õpilane oli selliseks olukorraks täielikult ettevalmistamata. Veidi aega langenud, lennuki mootor seiskus ja lennuk hakkas väljuma kontrolli alt. Näis, et instruktor ei võta midagi ette, et teda aidata. Mõne sekundi pärast, mis näisid pikad kui igavik, hakkas noormehe aju jälle töötama ning ta tõi kiiresti lennuki sellest olukorrast välja. Siis pöördus ta instruktori poole, valades välja oma pahameele. Lennuõpetaja vastas aga talle rahulikult: "Sa ei saa viia seda lennukit ühtegi olukorda, millest mina ei suudaks sind välja tuua. Kui sa soovid õppida lendama, tõuse jälle sinna kõrgele ja tee seda uuesti!"
Sel hetkel näis Jumal talle ütlevat: "Pea seda meeles, kui sa mind teenid. Pole ühtegi olukorda, millesse sa võid sattuda, millest mina ei suudaks sind välja tuua. Ära karda, usalda mind!"
Ja eks me ole seda kõik kogenud, kui me oleme Jumalat usaldanud. Meil ei ole tarvis karta. Nii et, kui kartus koputab meie uksele, saatke talle vastu usk!
Kuidas siis kõik need usu takistused ületada? Kõigepealt pidagem meeles, et me oleme inimesed; me oleme muutlikud, lähtudes meie emotsioonidest; me oleme ka unustajad; me haigestume ja väsime. Kõik need meie nõtrused mõjutavad ka meie usku. Seepärast rajagem oma usk Piibli tõsiasjadele, mitte oma tunnetele. Ulatugu meie usk kaugemale Jumala tahte ratsionaalsest mõistmisest. Me ei suuda Tema tahet ja teid alati mõista; Ta on liiga suur meie tillukese mõistuse jaoks. Usaldagem Teda seal, kus me enam ei mõista. Just selliste katsumuste edukas läbitegemine kasvatab meie usku! Ärme laseme oma tunnetel juhtida oma elu, vaid las teeb seda usk – usk Jumalasse, kes meid armastab ning teeb kõik meie päästmiseks, lastes kõik meile heaks tulla, kui me Teda armastame.
Ja ärme unustame kolme peamist praktilist asja, mis tugevdavad meie usku. Need on Jumala Sõna lugemine, palvetamine ja sõnakuulmine.
Keegi on kirjutanud:
"Kahtlus näeb takistusi. Usk näeb teed!
Kahtlus näeb kõige pimedamat ööd. Usk näeb päeva!
Kahtlus kardab astuda sammu. Usk sööstab kõrgustesse!
Kahtlus küsib: "Kes seda usub?" Usk vastab: "Mina!""
Jeesus ütleb ka sulle täna: "Ära karda! Ära kahtle! Usu vaid!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv