.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Pühade sõelumine
05.05.2007 - (1466)

Luk.22,28-34: "Aga teie olete need, kes minu juurde on jäänud mu kiusatustes; ja mina sean teile riigi, nõnda nagu minu Isa selle mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis ja istuksite aujärgedel ja mõistaksite kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle! Siimon, Siimon, vaata, Saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu! Aga mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei lõpeks, ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi!" Aga tema ütles Talle: "Issand, ma olen valmis Sinuga minema niihästi vangi kui surma!" Kuid Ta ütles: "Ma ütlen sulle, Peetrus: kukk ei laula täna mitte enne, kui sina oled kolm korda salanud, et sa mind tunned!"
Ameerika Vabadussõja ajal andis kindral Daniel Morgan oma sõduritele käsu: "Unustage vastaste vaesed reamehed, kes võitlevad viie penni eest päevas. Suunake oma tuli ohvitseridele, õigemini pagunitele nende õlgadel." See strateegia osutus väga tõhusaks. Vastase ohvitseride read hõrenesid sedavõrd, et ta oli sunnitud alistuma.
Morgani strateegia aitab veel tänapäevalgi võita lahinguid. Kui Jeesus oli siin maa peal, tundis Ta väga hästi Saatana jõudu. Ta teadis, et hingevaenlane kasutab Jumala rahva sõelumiseks iga võimalikku relva. Ta on teinud seda juba muistseist aegadest, kui ta pani proovile Iiobi. Ja vaevalt et keegi meist suudab tajuda võitluse kogu tõsidust, mis eksisteerib ka praegu vaimude maailmas. Ja ega me ei mõista ka, milliseid jõupingutusi teeb Saatan, et hävitada iga kristlase usku, kes on otsustanud kõndida kõikjal Jeesusega. Kui me teeme otsuse järgida Jeesust, kõlab Saatana residentsis häire. Me oleme saanud ohuks tema kuningriigile ja seepärast keskendab ta meile kogu oma löögijõu.
"Siimon, Siimon, vaata, Saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu!" Siin juhatab Jeesus sisse pühade sõelumise teema. Tema maise elu päevil sõeluti vilja enne kottidesse panemist. Vili kühveldati kasti, kaeti võrguga, seejärel pöörati kast tagurpidi ja raputati tugevasti. Selle tulemusena langes peene praht ja mustus läbi võrgu välja ja alles jõid vaid puhtad viljaterad.
Seega tähendab "sõelumine" selles salmis "pahupidi pööramist ja tugevasti raputamist" ja see räägib ootamatutest rasketest katsumustest kristlase elus. Need võivad esineda mitmesugusel kujul – haigus, lähedase surm, reputatsiooni kaotus, finantskrahh, töökaotus, suhte purunemine jne. Kogu see sõelumine toimub selleks, et me loobuksime usust.
Sellega Jeesus just nagu ütles Peetrusele: "Saatan arvab, et sa ei ole midagi muud kui vaid peene praht ja mustus ning kui ta paneb su sõelale ja raputab sind, langed sa maha."
Kas ei loe me seda sama välja ka Iiobi loost? Iob.1,8-11: "Siis Jehoova ütles Saatanale: "Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast!" Saatan vastas Jehoovale ning ütles: "Kas Iiob asjata Jumalat kardab? Eks Sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta kojale ning kõigele, mis tal on? Sa oled õnnistanud tema kätetööd ja ta kari on siginenud maal. Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on! Küllap ta Sind näkku neab!""
Muidugi, Jumal ei pannud oma kätt Iiobi külge, Jumal ei sõelunud teda. Seda tegi Saatan, kui Jumal kõrvaldas teda ümbritseva "aia."
Ja tulles tagasi Jeesuse ja Peetruse juurde, pangem tähele, et Jeesus ei palunud, et Peetrust säästetaks Saatana poolt sõelumisest. Selle asemel palus Ta, et Peetruse usk ei kaoks. Saatana peamiseks sihtmärgiks on meie usk!
Pange tähele, millal saabus sõelumine – ja mitte ainult Peetrusele. Jeesus ju ütles: "Siimon, Siimon, vaata, Saatan on väga püüdnud sõeluda TEID nagu nisu!" Peetrus ja teised jüngrid olid just saanud Jeesuselt tõotuse, et nende teenistus on viljakas. Jeesus ütles – Luk.22,29: "Mina sean teile riigi, nõnda nagu minu Isa selle mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis ja istuksite aujärgedel ja mõistaksite kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle!"
Nii, olgem meiegi valvel, kui meil on olnud mõni suur vaimulik kogemus; kui tunneme Jumala lähedalolu ja väge oma elus, kui Jumal on meile midagi väga olulist usaldanud või andnud või lubanud.
Me võime peaaegu kuulda Saatanat ütlemas Jumalale: "Nii, Sa arvad, et Peetrus on sulle kalju? Sa mõtled, et võid ehitada oma koguduse sellisele usule. Hea küll, las ma panen ta proovile. Luba mul panna ta sõelale ja raputada teda natuke. Küll Sa näed, ta ei jää püsima. Ta langeb."
Miks valis Saatan just Peetruse? Ta sihtis inimest, kes võiks kahjustada tema riiki kõige enam. Ta oli kuulnud Jeesust tõotamas oma jüngritele teist ristimist – ristimist Püha Vaimu ja tulega. Ta teadis Peetruse võimeid juhina ja et need vaid suurenevad peale nelipühi. Kui saaks õõnestada Peetruse usku või koguni see hävitada, oleks sel laastav mõju ka teistele jüngritele. Sel põhjusel keskendab Saatan oma jõupingutused ka tänapäeval eelkõige juhtivatele isikutele koguduses.
Ehk sõelutakse kedagi meist just praegu? Sa tunned, nagu oleks su elu pööratud pahupidi ning sind raputatakse tükkideks. Sa võid küsida: "Miks mind? Miks nüüd?"
Selles hingekitsikuses võid sa siiski rõõmustada ühe asja üle: et sa kujutad Saatanale nii suurt ohtu! Ta ei teeks endale tüli nendega, kes pole tõsiselt pühendunud järgima Kristust. Oma võitluses keskendub ta neile, kelle kaudu on Jumalal suured plaanid hingede päästmise töös.
Me võime küsida: Miks Jumal lubab Saatanal inimesi sõeluda? Sõelumine puhastab, eelkõige eemaldab uhkuse. Peetrus on valmis sooritama kohutava patu, siiski on ta täis eneseuhkust, öeldes Jeesusele: "Issand, ma olen valmis Sinuga minema niihästi vangi kui surma!" ja "Kui ka kõik Sinust taganevad, ei tagane mina mitte ilmaski!" (Mat.26,33).
Jeesus püüdis äratada teda tajuma ohtu, mis teda varitses, öeldes: "Ma ütlen sulle, Peetrus: kukk ei laula täna mitte enne, kui sina oled kolm korda salanud, et sa mind tunned!" Kuid Peetruse eneseuhkus välistas sellise asja. See meenutab meile Paulus hoiatust 1.Kor.10,12: "Sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks!"
Juba mõne tunni pärast salgas seesama enesekindel Peetrus Jeesuse. "Ma ei tunne Teda." Ja kui siis Jeesus Temale vaatas, oli uhkus löödud; mees alandus ja nuttis nagu väike laps.
Miks siis veel lubab Jumal Saatanal meid sõeluda? Et näidata Saatanale, et ta eksib. Saatan oli öelnud Jumalale, et kui Jumal eemaldaks oma "aia" ja laseks tal Iiobit sõeluda, siis Iiob neaks Jumalat näkku. Kuid Iiob ei teinud seda. Ta ütles vaid: "Jehoova on andnud ja Jehoova on võtnud: Jehoova nimi olgu kiidetud!" (Iob.1,21).
Jumal lubab tulla meile läbikatsumisi, laseb meid sõeluda, et me oleksime kaastundlikumad üksteise vastu. Paulus kirjutab 2.Kor.1,3-6: "Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige troosti Jumal, kes meid trööstib kõigis meie viletsusis, et meie võime trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, troostiga, millega Jumal meid endid trööstib. Sest otsekui Kristuse kannatamisi tuleb rohkesti meie peale, nõndasamuti tuleb meile rohkesti ka troosti Kristuse kaudu. Olgu meil nüüd viletsust, siis sünnib see teie trööstimiseks ja päästmiseks; või kui saame troosti, siis sünnib seegi teie trööstimiseks ja see teostub samade kannatamiste kandmiseks, mida meiegi kannatame."
Sõelumine teeb inimesed alandlikuks, kaastundlikuks ja alati kõiges sõltuvaks Jumalast.
Ärme oleme Peetrusega liiga karmid. Ka meie võime salata Jeesuse...
- Kui me ei palveta, siis me ju ütleme, et me ei tunne Teda, sest kui me Teda tunneksime, siis me kindlasti palvetaksime.
- Kui me ei loe Tema Sõna, siis me ju ütleme, et me ei tunne Teda, sest kui me Teda tunneksime, siis me loeksime Piiblit.
- Kui me muretseme, siis me ju ütleme, et me ei tunne Teda, sest kui me Teda tunneksime, siis me ei muretseks.
- Kui me pöördume ära abivajajaist, siis me ju ütleme, et me ei tunne Teda, sest kui me Teda tunneksime, siis me ei pöörduks neist ära.
- Kui me ei tunnista Temast, siis me ju ütleme, et me ei tunne Teda, sest kui me Teda tunneksime, siis me ka Temast tunnistaksime.
Me võime olla salanud Jeesuse palju rohkem kui kolm korda! Kuid Peetrus pöördus ja pöördume ka meie, Jeesus on meie eest palunud.
Jah, me ei saa ülehinnata palve tähtsust. Kui me kuuleme kellestki, keda Saatan sõelub, mida me peaksime siis tegema? Mida tegi Jeesus? Ta palvetas Peetruse eest ja informeeris sellest ka Peetrust ennast, öeldes: "Aga mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei lõpeks." Sellega Jeesus just nagu ütles: "Peetrus väärib päästmist. Saatan ihaldab teda enesele, kuid mina ihaldan teda veel enam! Ma tean, et ta mind armastab ja ma palun tema eest." Iga inimene, keda sõelutakse, soovib kuulda neid sõnu. Iga inimene, keda sõelutakse, vajab eestpalveid.
Kuid Jeesus palus mitte ainult Peetruse eest. Fraasis "mina olen sinu eest palunud" on asesõna "sina" algkeeles mitmuses, mis osutab sellele, et Jeesus palus kõigi oma järgijate eest. Jah, Ta palub veel tänagi, sest Rom.8,34 on kirjutatud: "Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri, ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub." Sellepärast julgustatakse meid Heb.4,15.16: "Sest meil pole niisugune Ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otsekui meie, siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armuaujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks."
Ja lõpuks, Piiblis on tõotus, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad (Rom.8,28) – ka sõelumine meie elus. Selle kaudu, kui me ei lange, lööb meie usk rõõmsamalt haljendama kui enne. Peetrus oli peale seda kogemust teine mees. Nii võime olla ka meie. Ja Jeesus võib meid kasutada rohkem ja paremini kui iial varem.
Ühel päeval on igasugune sõelumine lõppenud. Saatan on küll kõvasti pingutanud, kuid meie sõber Jeesus, meie parim sõber Jeesus on viinud meid võidule. Tänu Jumalale!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv