.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6579)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Pagan ja kristlane
13.06.2009 - (1508)

Jak.1,22-25: "Aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, iseendid pettes. Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija; see on õnnis oma tegemises."
Tonga on pagan. Ta pole kunagi kuulnud Jeesuse nime. Küla poisid varastavad nooli naabersuguharudelt. Tonga ei pea seda õigeks ja hoidub vargusest.
Jimmy on kristlane. Ta varastab, kuid palub igal õhtul andeks. Kui te küsiksite Jimmy'lt: "Kas sa armastad Jeesust? siis ta vastaks: "Jah, muidugi, ma armastan Jeesust."
Kelle te sooviksite endale naabriks? Tonga? Kuid Tonga on pagan.
Jimmy ei ole käsumeelne. Ta teab, et igavene elu ei ole tasu käsupidamise eest. Igavene elu on "Jumala armuand ... Kristuses Jeesuses, meie Issandas!" (Rom.6,23). Talle on õpetatud, et sõnakuulmise tegudel pole midagi tegemist meie päästmisega. Ta usub, et inimene päästetakse üksnes armust. Kirjutab ju Paulus Rom.3,28: "Sellepärast me arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi lahus käsu tegudest." Ja jätkab järgmises peatükis – Rom.4,1-7: "Mis me siis ütleme oma lihase esiisa Aabrahami saavutanud olevat? Sest kui Aabraham on õigeks mõistetud tegudest, on temal kiitlemist, kuid mitte Jumala ees. Sest mis ütleb Kiri? "Aabraham uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks!" Aga tegude tegijale ei arvata palka mitte armust, vaid teenet mööda. Aga kes tegusid ei tee, vaid usub Temasse, kes mõistab õigeks jumalatu, sellele arvatakse tema usk õiguseks, nõnda nagu Taavet kiidab õndsaks inimest, kellele Jumal arvab õiguse osaks ilma tegudeta: "Õndsad need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud."
Seda Jimmy teebki: varastab, õhtul palub andeks ja usub, et ta patud on kinni kaetud ning ta on õnnis! Ta elab usust!
Tonga, kes ei ole kuulnud Jeesuse nime, pöörab suurt tähelepanu oma tegudele ja südametunnistusele toetudes püüab kohelda teisi nii, nagu ta soovib end koheldavat. Ta püüab elada ausalt ja teha vaid head.
Vaene Tonga! Kui vaid misjonärid saaksid tulla tema saarele ja teatada talle evangeeliumi headest uudistest, et inimese tegudel pole midagi pistmist igavese eluga. Tähtis on vaid uskuda Jeesusesse, nagu seda teeb Jimmy. Me ju lugesime Roomlastele 4,5: "Aga kes tegusid ei tee, vaid usub Temasse, kes mõistab õigeks jumalatu, sellele arvatakse tema usk õiguseks."
Vaene Tonga! Oma püüete pärast mitte teha kurja ei saa ta kogeda lahus tegudest õigeksmõistmise õnnistust, nagu seda võib kristlane Jimmy. Kirjutab ju Paulus Gal.2,16: "Aga teades, et inimene ei saa õigeks käsu tegudest, vaid üksnes Kristuse Jeesuse usu kaudu, oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et me saaksime õigeks Kristuse usust ja mitte käsu tegudest, sest käsu tegudest ei saa õigeks ükski liha."
Kas ei öelda siin, et meie tegudel pole midagi tegemist Jeesuse jüngriks olemisega? Kui me ei tee käsu tegusid, ei täida käsku, ei mõjuta see meie vahekorda Jumalaga. Kui me vaid usume Jeesusesse Kristusesse, on meie päralt igavese lunastuse and. Teatab ju ka Rom.10,9: "Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on Tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks!"
Jimmy tunnistab oma suuga, et Jeesus on Issand, ja usub, et Jumal on Tema surnuist üles äratanud. Kuid Tonga pole kuulnudki, et Jeesus on surnud, veel vähem, et Ta on hauast üles tõusnud. Kuidas saab ta sellesse uskuda?
Kuid Pühakiri jätkab Jimmy'le õiguse andmist – Rom.10,10-13: "Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks. Sest Kiri ütleb: "Ükski, kes Temasse usub, ei jää häbisse!" Siin ei ole vahet juudi ja kreeklase vahel, sest üks ja sama on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes Teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse."
Oluline pole see, mida me teeme, vaid see, mida usume. See kõlab hästi ja kõik näib olevat ilusti Pühakirjaga põhjendatud, KUID... kas see on ikka õige? On see ikka Piibli tõde?
Alustagem küsimusega: Kas võib üks pagan saada päästetud, teadmata midagi Jeesusest ja lunastusplaanist? Laseme Piiblil vastata, alustades sealt, kus just lõpetasime:
Rom.10,13-20: "Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda Teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda Temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud: "Kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad!" Aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna. Sest Jesaja ütleb: "Issand, kes usub meie kuulutust?" Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse Sõna kaudu. Aga ma küsin: kas nad siis ei ole kuulnud? On küll! "Üle kogu ilmamaa käib nende hääl ja maailma otsteni nende sõna!" Aga ma küsin: kas Iisrael ei ole teada saanud? Esimesena ütleb Mooses: "Mina ärritan teid rahvaga, kes ei ole rahvas [ehk: äratan teis armukadeduse rahva kaudu, kes ei ole minu rahvas], ja vihastan teid mõistmatu rahvaga!" Ent Jesaja räägib julgesti ja ütleb: "Mind on leidnud need, kes mind ei ole otsinud; ma olen saanud ilmsiks neile, kes mind ei ole nõudnud!"
Miks paganad ei otsinud ega nõudnud Jumalat? Sest keegi polnud neile Temast kuulutanud, vähemalt õigesti mitte. Ja ometi on nad Jumala leidnud! Kuidas? Ps.19,2-5 selgitab: "Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd! Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust! Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks! Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna."
Jätkame Rom.1,19.20: "Sellepärast et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas; sest Jumal on seda neile avaldanud. Sest Tema nähtamatut olu, nii Tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, Tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda."
Paganad on siis ka võinud Jumala kätetöö läbi õppida Teda mingil määral tundma. Järgmine kirjakoht aga ilmutab veel ühe Jumala tahte teadasaamise võimaluse – südametunnistuse kaudu: Rom.2,12-16: "Sest kõik, kes ilma käsuta on pattu teinud, lähevad ka hukka ilma käsuta; ja kõik, kes käsu all on pattu teinud, nende üle mõistetakse ka kohut käsu järgi; sest käsu kuuljad ei ole õiged Jumala ees, vaid käsu tegijad mõistetakse õigeks — sest kui paganad, kellel ei ole käsku, loomu poolest täidavad käsu nõudeid, on nad, ehk küll neil ei ole käsku, iseenestele käsuks ja näitavad, et käsutegu on kirjutatud nende südametesse, kuna nende südametunnistus ühtlasi tunnistab seda ja nende mõtted isekeskis kas kaebavad nende peale või ka kostavad nende eest — sel päeval, kui Jumal kohut mõistab inimeste salajaste asjade üle Kristuse Jeesuse läbi minu evangeeliumi järgi."
Mõned paganad, kes on oma südametunnistuse järgi teinud õigust ja head, armastanud ligimest nagu iseennast, õpivad Kristusest ja Tema ohvrist alles taevas! Seal nad küsivad Jeesuselt: "Mis haavad need su rinnas on?" Ning Ta vastab: "Need löödi mulle mu sõprade kojas!" (Sak.13,6). Kuidas nad sinna said? Armust! Ainult armust.
See sunnib meid esitama küsimuse: Mida üldse tähendab armust pääsemine? Mõned inimesed usuvad, et Vana Testamendi ajal pääsesid inimesed sõnakuulmise läbi Jumalale, kuid nüüd, Uue Testamendi ajal, päästetakse meid armust. Nad usuvad, et kui Jumal on otsustanud mulle armu anda, siis on Ta justkui võtnud endale kohustuse võtta mind taevasse, hoolimata minu ülekohtutegudest. Igavene elu kuulub mulle üksnes seetõttu, et ma olen appi hüüdnud Jeesuse nime. Usutakse, et kuulekusel Jumala käskudele, armastuse- või ülekohtutegudel pole Uue Testamendi armu ajastul midagi pistmist igavese eluga. Selline arusaam jätab paganast Tonga taevast välja, sest ta ei täida seda ainsat taevasse saamise tingimust – uskuda Jeesusesse. Jimmy aga, kuigi ta varastab, saab taevasse, sest ta usub Jeesusesse.
Kuid loeme nüüd Tit.2,11.12: "Sest Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime jumalakartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailmaajastul."
See toob armust pääsemisse uut valgust. Kuid lisame veel paar kirjakohta: Rom.6,1.2: "Mis me nüüd ütleme? Kas peame jääma patusse, et arm suureneks? Ei milgi kombel! Meie, kes oleme ära surnud patule, kuidas peaksime veel elama selles?" Rom.6,15: "Kuidas siis? Kas hakkame pattu tegema, sest me ei ole käsu all, vaid armu all? Mitte sugugi!"
Näete, ka armu all olles oodatakse meilt ikkagi Jumala tahte täitmist, mitte patustamist. Tegelikult on just Jumala arm see, mis tungib meie südamesse ja muudab meie elu, õpetades meid hülgama "jumalakartmatu elu ja maailma himud" ning elama "mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailmaajastul."
Arm ei tähenda seda, et Jumal vaatab üle meie pattudest või ei peagi meie poolt Tema käsust üleastumist patuks. Jumala käsust üleastumine on alati olnud patt. "Patt on see, mis on käsu vastu" (1.Joh.3,4), kirjutab armastuse jünger Johannes, lisades samas kirjas – 1.Joh.2,1: "Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil Eestkostja Isa juures — Jeesus Kristus, kes on õige." Patustamine ei sobi kristlasele, kes teab Jumala tahet. Kui me aga siiski eksime, on Jeesus valmis meile armust andestama, kui me oma patte kahetseme. Sama Johannes kirjutab 1.Joh.1,9: "Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nii et Ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust." "Läki siis julgusega armuaujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks," kutsub üles Heb.4,16.
Arm on Jumala tahe andestada oma pattu kahetsevale inimesele, olgu ta tulnud sellele veendumusele Jumala Sõna lugedes või oma südametunnistuse häält kuulates. Igal juhul on see Püha Vaimu töö, kes püüab tuua kõigile "selguse patu kohta" (Joh.16,8). Ja seda silmas pidades me mõistame, kuidas Jumal võib päästa armust ka inimese, kes ei ole kunagi kuulnud Jeesuse nime.
Igal õhtul tänab kristlane Jimmy Jumalat selle eest, et ta on päästetud üksnes armust, sest ta ei suuda mõelda, et ta võiks lõpetada varastamise. Kuid tõde on, et Jumal pakub talle armu mitte üksnes varguse andestamiseks, vaid ka varastamisest lahtisaamiseks! Tõesti, üksnes arm, suur Jumala arm võib anda talle võidu varastamise patu üle.
Kuidas siis pagan saab pattude andestuse? Samal viisil kui meiegi. Kahetsedes oma eksimusi ja... andes andeks kaasinimestele. "Sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane Isa ka teile andeks. Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks," ütleb Jeesus (Mat.6,15).
Selle usu ja tegude teema võtab ilusti kokku Jeesuse vend Jakoobus, kes kirjutab Jak.2,14-22: "Mis kasu on sellest, mu vennad, kui keegi ütleb enesel usku olevat, aga tegusid temal ei ole? Ega usk või teda õndsaks teha? Kui vend või õde on alasti ja neil puudub igapäevane toidus, ja keegi teie seast ütleb neile: "Minge rahuga, soojendage endid ja sööge kõhud täis!", aga te ei anna neile ihu tarbeid, mis on sellest kasu? Nõnda ka usk, kui tal ei ole tegusid, on iseenesest surnud. Aga mõni ehk ütleb: "Sinul on usk ja minul on teod!" Näita mulle oma usku lahus tegudest, küll mina näitan sulle usku oma tegudega! Sina usud, et Jumal on ainus. Sa teed hästi! Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad. Ent kas tahad teada, oh tühine inimene, et usk lahus tegudest on tõhutu? Eks Aabraham, meie isa, mõistetud õigeks tegudest, kui ta oma poja Iisaki viis ohvrialtarile? Sa näed, et usk töötas ühes tema tegudega ja et tegudest sai usk täiuslikuks."
Tonga on pagan; ta ei tunne Jumalat; keegi pole talle Temast rääkinud. Kuid ta teeb head ja vihkab kurja. Kuidas on see võimalik? Paulus vastab – Flp.2,13: "Sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete Tema hea meele järgi." Jumal elab ja tegutseb Tongas. Kui tore oleks, kui ka kristlasest Jimmy laseks Jeesuse oma südamesse elama! Nii saaks ta vabaks varastamise patust ja igast teisest patust ning mul oleks päris hea meel, kui ta tuleks mulle naabriks!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv