.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Mida ootad sina?
21.12.2013 - (1304)

Advendiaeg on jõudnud oma kulminatsiooni. Kuid on ilmne, et mitte kõik, kes seda püha tähistavad, pole keskendunud jõulude tõelisele tähendusele, mis kajastub hästi Piibli kuldsalmis Joh.3,16: "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!" Jeesus sündis, et oma püha elu ja ohvrisurma läbi avada meile uks igavesse, õnnelikku, patuta ellu Jumala riigis. Just selles kontekstis me räägime puhtast neitsist sünnist, sõimest Petlemma laudas, inglite ilmumisest karjastele ja hommikumaa tarkade retkest tähe juhtimisel. Täna tahaksin ma peatuda Jeesuse sünniloo ühe vähemtuntud seiga juures. Selle leiame Luuka evangeeliumi 2. peatüki salmidest 22-32:
"Ja kui nende puhastuspäevad täis said Moosese käsuõpetuse järgi, viisid nad [Maarja ja Joosep] Lapse Jeruusalemma, et Teda seada Issanda ette — nagu on kirjutatud Issanda käsuõpetuses: "Iga poeglaps, kes on ema esmasündinu, loetagu pühitsetuks Issandale" — ja tuua ohver, nagu Issanda käsuõpetuses on öeldud: paar turteltuvi või kaks muud tuvi.
Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õige ja jumalakartlik ning ootas Iisraeli Troosti; ja Püha Vaim oli tema peal. Temale oli Püha Vaim ilmutanud, et ta ei näe surma, enne kui ta on näinud Issanda Võitut. Ja ta tuli Vaimu sunnil pühakotta. Ja kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et Tema pärast teha käsuõpetuse kombe järgi, siis ta võttis Tema sülle, kiitis Jumalat ning ütles: "Issand, nüüd Sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud Sinu päästet, mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iisraelile!""
See sündmus sai toimuda tänu Maarja ja Joosepi seadusekuulekusele. Seadusekuulekad ei ole käsuorjad – ei need, kes täidavad riigi seadusi, ega need, kes elavad Jumala käskude järgi! Ma ei tea, kuidas keegi täidab riigi seadusi, kuid Jumala lapsed peavad Jumala käske armastusest Jumala vastu! Jumala seaduse kohaselt pidi naine, kes sünnitas poeglapse, laskma selle 8. päeval ümber lõigata, ja lapse neljakümnendal elupäeval pidid vanemad tooma ta Templisse Jumalale esitamiseks.
Sellega seoses pidid nad tooma pühendusohvri. Maarja ja Joosepi puhul oli selleks "paar turteltuvi või kaks muud tuvi," mis viitas sellele, et nad olid vaesed. Rikastel tuli ohverdada tall või isegi härg.
Tulnud templisse oma lapse ja kahe tuviga, ei teadnud Maarja ja Joosep, et keegi juba ootas neid seal. See oli vana, hallipäine Siimeon, kes oli oodanud seda hetke kogu oma elu. Juba noorusest oli ta pühendunud tõotatud Messia ootamisele ja Jumal oli talle mingil viisil ilmutanud, et ta näeb Teda. Ta uskus seda ja veetis suurema osa oma ajast pühakojas. Jah, õnnistatud on kõik pühendunud usklikud, kes ei jäta maha oma koguduse kooskäimisi (Heb.10,25). Nad võivad näha ja kogeda Jumala suuri asju!
Nii oli Siimeon "Vaimu sunnil" Templis ka sel hetkel, kui sinna sisenesid Maarja ja Joosep oma Lapsega. Kohe andis Püha Vaim talle märku, et "See on see Laps!" Ta palus lapse hetkeks oma sülle ja tänas ning ülistas Jumalat saabunud Lunastaja eest. Seoses selle sündmusega juhin tähelepanu kolmele asjale:
1. TÄHELEPANUVÄÄRNE OOTUS.
See vahejuhtum sai toimuda vaid tänu sellele, et keegi ootas palavalt Messia [Jeesuse] tulekut. Kuulake veelkord Pühakirja tunnistust: "Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õige ja jumalakartlik ning ootas Iisraeli Troosti; ja Püha Vaim oli tema peal. Temale oli Püha Vaim ilmutanud, et ta ei näe surma, enne kui ta on näinud Issanda Võitut," s.t. Kristust.
Tavaliselt on lapsed need, kes ootavad kõige innukamalt mingi tähtsa sündmuse saabumist. Eks oota lapsed kõige palavamalt ka jõululapse sünnipäeva! Vanematel inimestel see ootusärevus kahaneb. Nad võtavad asju tuimemalt. Kuid siin kohtame päris vana meest, kes on igal päeval elevil: "Ehk tuleb tõotatud Lunastaja täna? Ma lähen pühakotta, et mitte sellest hetkest ilma jääda!"
Ma arvan, et selline peaks olema ka kristlaste mõttelaad. Ehk tuleb Jeesus juba täna? Ma tahan olla Tema teiseks tulekuks valmis! Me võime ilma jääda paljudest õnnistustest, kui me ei ole Siimeoni sarnaselt iga päev Püha Vaimu juhtimise all. Ühel päeval Jeesus tõesti tuleb, sest Ta ju tõotas tulla tagasi. Kas Ta siis leiab meid ustavad, täna kui tuleb Ta? Rõõmuga lunastust ootamas, täna kui tuleb Ta?
2. IMELINE RAHULOLU.
Luukas kirjutab, et Siimeon võttis Jeesus-lapse "sülle, kiitis Jumalat ning ütles: "Issand, nüüd Sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud Sinu päästet!"
Jeesusega kohtumine, Lunastaja nägemine oli tema elu ülim eesmärk ja kui see oli täitunud, võis ta öelda rahuldustundega: "Issand, nüüd võin ma lahkuda siit ilmast rahus. Seda üht asja ma igatsesin ja selle ma nüüd ka sain. Ma ei igatse ega vaja enam midagi muud!"
Huvitav, mida pead sina kõige tähtsamaks? Mida soovid sina saavutada, et võiksid öelda: "Nüüd olen ma rahul; olen näinud kõik, mida olen soovinud näha; kuulnud kõik, mida olen soovinud kuulda; saanud kõik, mida olen soovinud saada. Ma ei soovi aga vaja siin ilmas enam midagi! Nüüd võin ma rahus siit lahkuda." Kas on sul mingi üks asi, mille saavutamisel oled oma eluga täiesti rahul? Mis asi see võiks olla?
Ma mõtlen, et Jumala lapse selleks üheks asjaks on kohtuda oma suure Isaga, näha Jumala palet. Näha Tema Poega Jeesust, kes on meid lunastanud, ja jääda Tema juurde igaveseks. Lühidalt: see üks asi, mis täitis Siimeoni elu, suudab täita ka meie elu. Me võime seada enestele selles elus palju maiseid eesmärke, kuid neist ühegi täitumine ei paku meile täielikku ja jäädavat rahulolu. Alles Jumala juures jääb meie hing rahule. Miks? Sest Jumala juures on igavene elu. Tema kui tarkuse allika juures võime saavutada kõik, mida iganes soovime.
Sellepärast ei peaks me praegu, selles kaduvas elus, laskma ühelgi asjal või eesmärgil varjutada seda üht ja peamist: Näha Jumalat, õppida Temalt ja saada iseloomus Tema sarnaseks. Siimeon mõistis seda ja hea oleks, kui ka meie seda mõistaksime. Kui me oleme saanud Jumalaga sõbraks, võime öelda koos Siimeoniga: "Issand, nüüd Sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud Sinu päästet!"
Jõulud saavad oma tõelise tähenduse, kui me mõistame, et Jeesus on kõik, mida ja keda me vajame. Temas tuli Jumal siia maailma, maksis meie lunahinna ja läks meile igavikku asemeid valmistama. Kui oleme Tema leidnud, oleme oma selle elu eesmärgi saavutanud! Oleme kindlustanud endale koha uues maailmas, kus algab tõeline elu!
3. VÕIMAS KIRJELDUS.
Ja lõpuks peatume lühidalt ka Jeesus võimsa kirjelduse juures. Luukas kirjutab, et Siimeon "kiitis Jumalat ning ütles: "Issand, nüüd Sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud Sinu päästet, mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iisraelile!"
"Mu silmad on näinud Sinu Päästet," tunnistas Siimeon. Nimi "Jeesus" tähendab "Jehoova on pääste" ehk "Jumal päästab," mis on kooskõlas ingli sõnadega Joosepile – Mat.1,21: "Ta toob ilmale Poja ja sa pead Temale nimeks panema Jeesus, sest Tema päästab oma rahva nende pattudest!" Peetrus tunnistas Suurkohtu ees – Apt.4,12: "Ja ühegi muu sees ei ole päästet; sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse!" Ja Jeesus ise ütles – Joh.14,6: "Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!" Ei saa meid päästa Muhamed. Ei suuda meid päästa Konfucius. Ei päästa meid Buda. Üksi Jeesus suudab meid päästa, kui me Ta oma Lunastajaks ja Issandaks vastu võtame. Vaid Tema on tee taevasse.
Seejärel ütleb Siimeon, et Jeesus on "valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iisraelile!" Ilmselt peab ta silmas Jesaja ennustuse täitumist – Jes.60,2: "Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Jehoova ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust!" "Mina olen maailma valgus," ütles Jeesus jüngritele, "kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus!" (Joh.8,12).
Jeesus tuli valgustama maailma. Ta tuli Päästjaks mustadele ja valgetele inimestele, pruunidele ja kollastele inimestele, rikastele ja vaestele inimestele, vanadele ja noortele inimestele – inimestele kõigist rahvastest, suguvõsadest ja keeltest. Ta on maailma Päästa, olles samal ajal iga üksiku inimese Päästja – ka sinu ja minu Päästja. Ta on valgustanud meie eluteed. Ja kui me jääme Tema juurde, siis see valgus aina suureneb. Õpetussõnades on öeldud, et "õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud!" (Õps.4,18).
See päev saabub siis, kui Jeesus tuleb tagasi oma aus ja hiilguses kui "Kuningate Kuningas ja Isandate Isand" (Ilm.19,16). Olgem valmis, et tervitada seda päeva rõõmuga!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv