.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6588)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Nagu inimene mõtleb oma südames, selline ta on
24.11.2007 - (2124)

Äsja mõtisklesime siin teemal "Inimese vaim on Jehoova lamp." Me leidsime, et vaim või vaimsus ei ole omane mateeriale; see on Jumala poolt inimesse pandud, nagu elugi, et Ta saaks meiega suhelda intelligentselt ja et meie saaksime ka üksteisega suhelda intelligentselt. Just see vaim või vaimsus teeb meid Jumala sarnaseks, kui on öeldud, et Jumal lõi meid alguses "oma näo järgi" (1.Ms.1,26,27). See vaimsus lubab meil teha imesid: mõelda, armastada, andestada, kaasa tunda, rõõmustada, unistada, valida – kui nimetada vaid mõningaid neist imedest.
Mõtiskledes sellel teemal oli meie fookuses tõde, et see vaim või vaimsus on otsekui informaatoriks või anduriks meie sees, kelle vahendusel Jumal teab igal hetkel, kes me oleme, millised me oleme ja mida teeme ning millistel motiividel tegutseme. Me ei saa peita ega varjata oma mõttemaailma Jumala eest. Jumalal on alati meist objektiivne pilt ja sellepärast on ka Tema kohtumõistmised alati õiged.
Me leidsime ka, et inimese vaim ehk vaimsus on õpetatav ja mõjutatav nii Jumala Vaimu kui ka "selle maailma vürsti" (Joh.14,30) vaimu poolt ja inimene ise otsustab, millise vaimuga ta koostööd teeb.
Täna tahaksin mõtiskleda selle üle, mida see meie mõttemaailm teeb meile enestele või meie enestega, kuidas see meid kujundab. Kust tuleb optimist? Mis teeb inimesest pessimisti? Kuidas sünnib õel inimene? Me leiame, et kõik sõltub inimese mõtetest ehk selle Jumala poolt antud vaimsuse kasutamisest. Selle õige kasutamine teeb meid õnnelikuks, optimistiks; selle väärkasutamine või kasutamata jätmine võib teha meid kurvaks, pessimistiks või koguni õelaks inimeseks. Aga hea uudis selle juures on see, et meie mõtted sõltuvad meist enestest, s.t. meie ise valime, mida mõelda. Järelikult valime ka selle, kas oleme hea või halb inimene, optimist või pessimist või koguni õel ja kuri inimene.
Meie piiblitekstiks täna on Õpetussõnade 23. peatüki 6. ja 7. salm. Kuuenda salmi loeme vaid konteksti tabamiseks ja see ütleb kõikides piiblitõlgetes enam-vähem sama. Seitsmes salm aga pakub erinevais tõlgetes rohkesti erinevaid mõtteid ja seepärast tasub selle juures peatuda pikemalt. Sellel on öelda midagi väga olulist meie mõttemaailma kohta.
Õps.23,6: "Ära söö kadeda leiba ja ära ihalda tema maiuspalu, [see salm ütleb kõikides tõlgetes enam-vähem sama]. Aga nüüd vaatame Õps.23,7 esinevais tõlkeis:
EST Suur Piibel: "sest otsekui maru kurgule, nii on tema; söö ja joo, ütleb ta sulle, aga ta süda ep ole sinuga."
EST 1929: "Sest nõnda kui ta arvab omas hinges, nõnda on tema; söö ja joo, ütleb ta sulle; aga tema süda ep ole mitte sinuga."
EST 1968: "sest ta on niisugune, kes arvestab iseennast: "Söö ja joo!" ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga!"
EST uus: "sest ta on selline, kes arvestab oma hinges: "Söö ja joo!" ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga."
Juba neist eestikeelseist piiblitõlkeist võime järeldada, et selle salmi esimene pool pole nii kergesti ja üheselt mõistetav, nagu salmi teine pool. Pingutagem siis seda meile Jumalast antud mõtlemisvõimet ja püüdkem jõuda tõe jälile. Ehk on asi selles, et see tõde inimesele eriti ei meeldi ja sellepärast püüab ta seda salmi kuidagi teisiti tõlkida või ära seletada?
Mida ütlevad teised piiblitõlked?
KJV: "For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee." Tõlgitult: "Sest nagu ta mõtleb oma südames, selline ta on: Söö ja joo, ütleb ta sulle, kuid tema süda ei ole sinuga."
NKJV: "for as he thinks in his heart, so is he. "Eat and drink!" he says to you, but his heart is not with you." Täpselt sama mõte, mis vanemas tõlkes, ainult kirjutatud kaasaegses inglise keeles. See on siis: "Sest nagu ta mõtleb oma südames, selline ta on: Söö ja joo, ütleb ta sulle, kuid tema süda ei ole sinuga."
NASB: "For as he thinks within himself, so he is. He says to you, "Eat and drink!" But his heart is not with you." Tõlgitult: "Sest nagu ta mõtleb iseeneses, selline ta on. Ta ütleb sulle: "Söö ja joo!" Kuid tema süda ei ole sinuga." Eelpool mainitud tõlgetest erineb see vaid selle poolest, et sõna "südames" on asendatud sõnaga "iseeneses". Sisulist erinevust pole.
NIV: "for he is the kind of man who is always thinking about the cost. "Eat and drink," he says to you, but his heart is not with you." See tõlge toob sisse värske mõtte: "sest ta on selline mees, kes mõtleb alati hinnale. "Söö ja joo," ütleb ta sulle, kuid ta süda ei ole sinuga."
TNIV: "for he is the kind of person who is always thinking about the cost. “Eat and drink,” he says to you, but his heart is not with you." See uuem tõlge rakendab seda mõtet üldisemalt; "mees" on asendatud "isikuga": "sest ta on selline isik, kes mõtleb alati hinnale. "Söö ja joo," ütleb ta sulle, kuid ta süda ei ole sinuga."
NJB: "For what he is really thinking about is himself: 'Eat and drink,' he tells you, but his heart is not with you." Sellest Uue Jeruusalemma piiblist võib tõlkida: "Sest tegelikult mõtleb ta enesele: "Söö ja joo," ütleb ta sulle, kuid ta süda ei ole sinuga."
RSV: "for he is like one who is inwardly reckoning. "Eat and drink!" he says to you; but his heart is not with you." Tõlgitult: "sest ta on nagu see, kes oma sees arvestab [kalkuleerib]. "Söö ja joo!" ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga."
NRSV: "for like a hair in the throat, so are they. "Eat and drink!" they say to you; but they do not mean it." See uus revideeritud standartne piiblitõlge pakub ka uue mõtte: "sest nagu juuksekarv kurgus, sellised nad on. "Söö ja joo!" ütlevad nad sulle; kuid nad ei mõtle seda."
TCW: "A stingy man is always thinking about money; he tells you to eat what you want, but all the time he's calculating how much you're costing him." See unikaalne meie venna Blanco poolt tehtud seletav piiblitõlge teatab: "Kitsi mees mõtleb alati rahale; ta ütleb sulle, et sa võid süüa mida soovid, kuid kogu aeg ta arvestab [kalkuleerib], kui palju sa temale maksma lähed."
FIN 1933: "Sillä niinkuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee: hän sanoo sinulle: "Syö ja juo," mutta hänen südämensä ei ole sinun puolellasi." Soomekeelsest vanemast Piiblist võib tõlkida: "Sest nii, kuidas ta oma meeles arvestab [kalkuleerib], nii ta tegutseb: ta ütleb sulle: Söö ja joo," kuid tema süda ei ole sinu poolt."
FIN 1992: "sillä hänen päätään sinä et käännä. Hän sanoo sinulle: "Syö ja juo", mutta ei tarkoita mitä sanoo." See uus soome Piibel ütleb: "sest tema pead sa ei pööra. Ta ütleb sulle: "Söö ja joo," kuid ei mõtle, mida ütleb."
RUS: "ïîòîìó ÷òî, êàêîâû ìûñëè â äóøå åãî, òàêîâ è îí; „åøü è ïåé", ãîâîðèò îí òåáå, à ñåðäöå åãî íå ñ òîáîþ." Venekeelsest Piiblist võib tõlkida: "sellepärast et, millised mõtted tema hinges on, selline ta on; "söö ja joo," ütleb ta sulle, aga tema süda ei ole sinuga."
Mulle jääb küll mulje, et inimesed püüavad igasuguste tõlgendustega peletada endast kainestava mõtte, et NAGU INIMENE MÕTLEB OMA SÜDAMES, SELLINE TA ON. Ja KUI seda salmiosa on võimalik ka teisiti tõlgendada ja KUI ka Õpetussõnade kirjapanijal mõlkus mõtteis mingi teine tõlgendus, SIISKI on läbiproovitud ja igati kinnitust leidnud mõte ka see, et NAGU INIMENE MÕTLEB OMA SÜDAMES, SELLINE TA ON. Inimene mõtleb end õnnelikuks ja inimene mõtleb end õnnetuks. Inimene mõtleb end suutlikuks ja inimene mõtleb end saamatuks. Inimene mõtleb end lahkeks ja sõbralikuks ning inimene mõtleb end pahuraks ja õelaks. Isegi see, kas inimene on terve või haige, sõltub suuresti tema mõttemaailmast! Ja kindlasti sõltub inimese igavene saatus tema mõtetest ja ainult neist. Inimene mõtleb end taevasse või põrgusse. Inimene mõtleb end Jumala lapseks või Saatana orjaks. Sest NAGU INIMENE MÕTLEB OMA SÜDAMES, SELLINE [või see] TA ON.
Järeldus: Mitte see, mis inimesele või inimesega juhtub, ei tee inimese selleks, kes ta on, või selliseks, nagu ta on, vaid inimese teevad selleks, kes ta on ja selliseks, nagu ta on, tema oma mõtted! Nagu ka stress pole inimesele väljastpoolt tulev surve [see on stressor], vaid stress on inimese enda mõtetest tulenev reaktsioon sellele survele. Jeesus oli kohanud oma maises elus igasugust survet – suuremat kui keegi meist – ja Ta teadis, milline üliinimlik katsumus Teda ees ootas, kuid sellest hoolimata laulis ta kiituslaulu, kui Ta läks ülemisest toast välja Õlimäele (Mat.26,30).
Moraal: Ära mõtle end õnnetuks [ja haigeks], vaid mõtle end õnnelikuks [ja terveks]. Ära mõtle end põrgusse, vaid mõtle end taevasse!
Üleskutse: Flp.4,8: "Viimaks, vennad [ja õed], kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge!" Kol.3,2: "Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal!" 1.Tes.5,16: "Olge ikka rõõmsad!" Olge ikka positiivsed!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv