.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kõikväelise hingus I
25.07.2015 - (1146)

Jumal on hea – Ta on rohkem kui hea! Kui väga armastab Ta inimest – sind ja mind! Ta armastab kõiki ja igatseb kõiki päästa, õnnelikuks teha, anda igavese elu jäädava õnne riigis.
Aga enne peab inimene näitama, kas teda huvitab see riik, kas ta üldse soovib midagi paremat kui see maine. Ta peab otsustama, kas ta valib saatanliku elufilosoofia: Te olete määratud "randu koristama ja rappeid sööma" – kui tsiteerida raamatut "Jonathan Livingston Merikajakas" – või valib inimene Jumala plaani: te olete määratud olema Jumala sarnased, sest te olete loodud "Jumala näo järgi" (1.Ms.1,27).
Et inimene teeks õige valiku, selleks on Jumal teinud omalt poolt kõik ning ilmutanud inimesele kõik, mis on oluline tema päästeks. Prohvet Amos teatab – Am.3,7: "Tõesti, Issand Jehoova ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile!" Prohvetite läbi on Ta saatnud õpetuse õpetuse peale, valgustades iga sammu meie usuteel. Ja mida tähtsam on üks tõde, seda mitmekülgsemalt on seda valgustatud Pühakirjas.
Pole tähtsamat tõde kui tõde Jumalast, kolmainu Jumalast – Isast, Pojast ja Pühast Vaimust. Täna alustagem taas väikest jutluste sarja Pühast Vaimust, kes on "Jumal meiega" täna – Püha Vaimu ajastul, mis saabus peale Jeesuse taevasse minekut.
Ma tahaksin rõhutada kohe alguses: tänapäeval uskuda Jeesust ja mitte vastu võtta Püha Vaimu on sama, mis Jeesuse maise elu ajal uskuda Jumalat Isa ja mitte vastu võtta Jeesust; tänapäeval rääkida Jeesusest ja Tema õpetusest ning mitte vastu võtta Püha Vaimu ja seda, "mis Vaim kogudustele ütleb" (Ilm.2,7), on sama mis Kristuse maise elu ajal rääkida Jumalast Isast ja Tema läbi antud Moosese käsuõpetusest ning mitte vastu võtta Inimese Poega ja Tema õpetust!
Kui me ei võta vastu Püha Vaimu, siis talitame nagu ajalik Iisrael, kes ei võtnud vastu neile saadetud Messia. Pöörates selja Pühale Vaimule, pöörame selja kogu taevale!
"Saage täis Vaimu!" kutsub üles Paulus (Ef.5,18). Aga kuidas Püha Vaimu mõista ja ära tunda? Hoiatab ju Johannes – 1.Joh.4,1: "Armsad, ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast; sest palju valeprohveteid on välja läinud maailma."
Piibel ei ole kitsi vahendite pakkumisel Tema leidmiseks ja ära tundmiseks. Teda on võrreldud tulega, veega, õliga ja tuulega, et me paremini mõistaksime Tema tööd. Täna võtame vaatluse alla Tema esimese nelipühiliku sümboli, milleks on tuul.
Apt.2,1-2: "Ja kui nelipühapäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin, otsekui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid." Nii saabus Püha Vaim esimestele kristlastele.
Püha Vaim on oma tegevuses kui tuul; tõesti, see ütleb rohkem kui terve peatükk ebamäärast seletust. Ma ei tea, kui palju keegi meist tunneb heebrea või kreeka keelt – vastavalt Vana Testamendi ja Uue Testamendi algkeelt – kuid nii palju võiksime me kõik teada, et heebrea sõna "ruah" ja kreeka sõna "pneuma" tõlgitakse mitte ainult "vaim" vaid ka "tuul," "õhk" ja "hingus," ja seda ka meie Piiblis!
Õhk on eluks hädavajalik. Me võime elada eluaeg ilma nägemise ja kuulmiseta; me võime elada nädalaid ilma toiduta; me võime elada päevi ilma veeta, kuid ilma õhuta ainult mõned minutid. Hingamine ehk õhu omastamine on praktiliselt võrdsustatud eluga. Kui me hingame, me elame; kui me lakkame hingamast, lakkame elamast! Kui keegi upub, on esimene hädavajalik abi – taastada hingamine! Nii lendurid oma kõrglennul kui ka sügavusse sukeldujad peavad omama kaasas hapnikurikast õhku. Sageli kasutatakse surija viimase elustamiskatsena hapniku andmist. Ja ükski tuli ei põle ilma hapnikurikka õhuta!
Õhk, moodustades atmosfääri on ka hädavajalikuks päikese kiirguse transformaatoriks. Selliselt kaitseb õhk meie planeeti, muutes päikese ohtliku kiirguse ohutuks valguseks ja soojuseks. Meie planeedil ei saaks olla elu, kui siin ei oleks õhku.
Nii ka Püha Vaim, keda on võrreldud õhu, tuule ja hingusega, toob inimesse elu. Ta loob atmosfääri, milles kristlane elab ja liigub, mille läbi ta näeb ja kuuleb Jumala asju ning elab Tema armastuse soojuses.
Loeme mõned sellekohased tekstid Pühakirjast. Iob.33,4: "Jumala Vaim on mind loonud ja Kõigevägevama hingeõhk on andnud mulle elu!" Ps.104,30: "Sa läkitad välja oma Vaimu, ja nad luuakse, ja Sina uuendad maa näo!" Ps.33,6: "Jehoova sõnaga on tehtud taevad ja Tema suu vaimuga kõik nende väed!"
Neis salmides, kus on räägitud loomisest, on kasutatud vaheldumisi sõnu "vaim" ja "hingeõhk." Milline osa oli siis Pühal Vaimul loomise suures? Elustaja ehk eluandja osa. Siiski märkame teatud erinevust inimese ja loomade loomise vahel. Loomad tulid esile loova sõna läbi, ainult Jumala "suu vaimuga," kuid inimese Jumal kõigepealt "valmistas" mullast – jah, mitte kullast ega pärlitest – ja see mullast kuju oli elutu seni, kuni Jumal puhus sellesse oma "elavat õhku." Alles nüüd hakkas see elama. Just nii teatab inspireeritud – mis tähendab: Jumalast sisse hingatud – aruanne – 1.Ms.2,7: "Ja Jehoova Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks hingeks."
Niisiis tuli elu inimesse Kõikväelise hinguse ehk vaimu läbi, nagu me ka lugesime Iiobi raamatust, et "Jumala Vaim on mind loonud ja Kõigevägevama hingeõhk on andnud mulle elu!" (Iob.33,4).
Jäägu meile meelde: mitte mateeria pole elu allikas, mitte mateeria pole meile elu andnud, vaid seda on teinud Jumala Vaim. See on Püha Vaimu kõrgeim töö – anda elu nii loomisel kui ka uuesti loomisel. Ära võtta see elu, see on kohutav kuritegu!
Patt sünnitas surma, patune peab surema. Kuid Jumal annab inimesele uue võimaluse – vaimuliku uussünni kaudu, mis on ka uuesti loomine – ja seegi toimub Püha Vaimu läbi. Kuulge – 2.Kor.5,17: "Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!" Või Ef.2,10: "Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes."
Johannes kirjutab uussünnist – Joh.3,5-8: "Jeesus vastas: "Tõesti, tõesti ma ütlen sulle kui keegi ei sünni veest ja Vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda! Mis lihast on sündinud, on liha, ja mis Vaimust on sündinud, on vaim! Ära pane imeks, et ma ütlesin sulle: te peate uuesti sündima! Tuul puhub, kus ta tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb; nõnda on igaüks, kes on sündinud Vaimust!"
Raamatus Tee Kristuse juurde lk. 57 (orig) on kirjutatud: "Nii, nagu tuul on nähtamatu, kuid tema mõju võib selgesti näha ja tunda – selline on ka Jumala Vaimu töö inimese südame juures. Uuestisünnitav jõud, mida ükski inimsilm ei näe, äratab hinges uue elu, loob uue, Jumala sarnase olemuse. Kuigi Vaimu töö on vaikne ja märkamatu, on selle tagajärjed nähtavad."
Sõnad "tuul puhub, kus ta tahab" ongi mõnes Piibli versioonis kreeka keelest tõlgitud "Vaim liigub, kus Ta tahab."
Tõlge tõlkeks, aga selge on, et Pühal Vaimul on uuestisünnitav vägi ja "kui keegi ei sünni veest ja Vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda!" Siin kasutatud teine sümbol – vesi – viitab veega ristimisele ja Jumala Sõna puhastavale ja uuendavale väele. Nagu ka kirjutab Peetrus – 1.Pet.1,23: "Sest et olete uuesti sünnitatud mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning püsiva Sõna läbi." See ongi puhtaks pesemine "veepesemisega sõna sees," nagu kirjutab Paulus (Ef.5,26). Ristimine ei ole siis lihtsalt üks veeprotseduur. Selle ülitähtis osa on Jumala Sõna, mis selle juurde loetakse – aga Jumala Sõna on Jumala hingus ehk Vaim!
Nii töötab Jumal Püha Vaimu läbi, Püha Vaim aga inspireeritud ehk Jumala poolt väljahingatud Sõna läbi. Ja "kõigesse tõesse" (Joh.16,13) juhatab Ta meid ka Jumala Sõna läbi. Püha Vaim ja Jumala Sõna on lahutamatud. Veega ristimine näitab nende vastuvõtmist.
Juba algse loomise juures märkame sellist Sõna ja Vaimu koostööd: "Jumal ütles" – see on ju Sõna – ja "Vaim hõljus" sealsamas. Nii on ka uussünni juures väga tähtsal kohal "Nii ütleb Issand!" Lahus Issanda Sõnast pole võimalik uussünd; lahus Issanda sõnast pole võimalik saada Püha Vaimu.
Aga kuidas puhub tuul, kuidas liigub ja tegutseb Püha Vaim? Meil on veel palju, mille üle järele mõelda.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv