.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Eelija, Johannes ja meie
26.06.2010 - (1785)

Mal.3,1: "Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed! Ja äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete! Vaata, Ta tuleb, ütleb vägede Jehoova!"
Juba mitmel koosolekul oleme me jutluse osas keskendunud prohvet Eelijale, peatudes mitmete oluliste sündmuste juures tema elus ja töös. Kuid võttes täna selle teema kokku, soovin ma, et me mõistaksime, et Eelija lugu pole mitte ainult üks ajalooline aruanne sellest, mis toimus minevikus, vaid ka tähendamissõna või prohvetikuulutus sellest, mis toimub Jumala koguduses meie ajal ja tulevikus.
Eelmises jutluses rääkisin sellest, kuidas Eelija löödi "nokauti." Olles saavutanud tohutut edu Iisraeli laste juhtimisel tagasi tõelise Jumala juurde, Eelija taandus. Kuulnud kuninganna Iisebeli ähvardust, lubas ta hirmul saada võitu usu üle, mis pani teda lahkuma oma tööpostilt ja põgenema elu eest.
Muidugi võime me Eelijale kaasa tunda, sest kõik me oleme kogenud oma elus meeleheite aegu, kus meile tundub, et me enam ei suuda. Eelija jaoks oli see kuninganna ähvardus "õlekõrreks, mis murrab kaameli selja." Õnneks siiski Eelija ei jäänud depressiooni, vaid, saanud Jumalalt uut jõudu, jätkas oma tööd uuendatud usu ja innukusega. Oma teenistuse kestel pani ta loendamatul arvul inimesi mõistma oma vaimulikku ärataganemist ning pöörduma tagasi Jumala juurde kogu südamega.
Täna aga tahan ma rääkida teile millestki palju ajakohasemast kui Eelija poolt kordasaadetust ligi 3000 aastat tagasi. Räägime väest selle mehe taga. Mõelgem üheskoos sellele Vaimule või väele või jõule, mis võimaldas Eelijal võita oma inimlikud nõrkused ja tunded ning olla Jumala käes selliseks võimsaks tööriistaks. Kui me avastame selle väe või jõu allika ja eesmärgi, ehk õpime meiegi, kuidas saada osa sellest jumalikust annist ja kuidas seda rakendada Tema auks ja inimeste õnnistuseks.
Lisaks sissejuhatuseks loetule, loeme veel mõned salmid sealtsamast prohvet Malakia raamatust – Vana Testamendi viimasest raamatust ja viimasest peatükist, selle viimased salmid – Mal.3,19-24: "Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred! Ja see päev, mis tuleb, põletab nad, ütleb vägede Jehoova, ega jäta neile ei juurt ega oksa! Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all! Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad! Ja te tallate õelaid, sest need saavad põrmuks teie jalataldade all sel päeval, mille ma valmistan, ütleb vägede Jehoova! Tuletage meelde mu sulase Moosese käsuõpetust, seadlusi ja kohtuseadusi, mis ma temale andsin Hoorebil kogu Iisraeli jaoks! Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Jehoova päev, suur ja kardetav! Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega!"
Prohvet Malakia kaudu teatab Jumal siin kahest asjast – kohtust ja lunastusest. Kuid ta tõotab saata ka erilise saadiku, kelle tööks on aidata tuua lepitus. Lugegem selle prohvetikuulutuse täitumisest Luk.1,11-17: "Seal ilmus temale Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarias ehmus ja hirm valdas teda. Aga ingel ütles talle: "Ära karda, Sakarias, sest su palvet on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned temale nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõm ning hea meel, ja paljud rõõmustuvad tema sündimisest. Sest ta peab suur olema Issanda ees; ja viina ega vägijooki ei joo ta mitte, ja ta täitub Püha Vaimuga juba oma ema ihus; ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole; ja ta käib Tema eel Eelija vaimus ja väes, et käänata isade südamed laste poole ja sõnakuulmatud õigete meelsuse poole, et soetada Issandale valmistatud rahvast!"
Ehkki Ristija Johannes hiljem eitas end olevat Eelija (Joh.1,19-27), ütles Jeesus oma jüngritele, et Ristija Johannes täitis siiski Mal.3,1 ja 3,23 prohvetikuulutused. Juutidel oli seda raske mõista, sest nende kirjatundjad olid neile pidevalt õpetanud, et enne Messia ilmumist tuleb Eelija tagasi isiklikult ja sõna otseses mõttes (mäletate – ta võeti ju elavalt taevasse). Nii et kui Peetrus, Jakoobus ja Johannes nägid Muutmise mäel koos Jeesusega Moosest ja Eelijat, tõi see pinnale küsimuse, mis oli nende hingel kripeldanud juba jüngriks olemise algusest. Lugegem Mat.17,9-13: "Ja mäelt alla tulles keelas Jeesus neid ning ütles: "Ärge rääkige kellelegi sellest nägemusest, kuni Inimese Poeg surnuist üles tõuseb!" Ja jüngrid küsisid Temalt ning ütlesid: "Miks siis kirjatundjad ütlevad, et Eelija peab tulema enne?" Tema kostis ja ütles: "Eelija tuleb küll enne ja seab kõik korda. Aga ma ütlen teile, et Eelija on juba tulnud ja nad ei ole teda ära tundnud, vaid on temale teinud, mida nad tahtsid. Nõnda peab ka Inimese Poeg kannatama nende poolt!" Siis jüngrid said aru, et Ta neile rääkis Ristijast Johannesest."
Juba varem oli Jeesus oma jüngritele öelnud Ristija Johannesest, et "tema on Eelija, kes pidi tulema" (Mat.11,14). Nüüd, kus Ristija Johannes oli kurja naise õela plaani õnnestudes tapetud, kinnitas ta, et "Eelija tuleb ... ja seab kõik korda" (Mat.17,11). Sellega andis Ta mõista, et Ristija Johannes polnud mitte viimane Eelija, kes pidi tulema. Veel tulevikus, "enne, kui tuleb Jehoova päev, suur ja kardetav," tuleb keegi "Eelija Vaimus ja väes" (Luk.1,17).
Nii et esimene ehk algupärane Eelija oli Vana Testamendi prohvet Eelija, keda Jumal kasutas võimsalt iisraellaste südamete pööramiseks ebajumalate teenimiselt elava Jumala poole. Selle Eelija Vaim ja vägi ilmnes vast kõige jõulisemalt Karmeli mäel, kus sai demonstreeritud ebajumalate jõuetus ja elava Jumala võimsus.
Teine "Eelija" oli Ristija Johannes. Kuigi ta ei sooritanud sarnaseid imetegusid nagu tema eelkäija, elas temas kindlasti sama Vaim ja vägi, mis täitis algupärast Eelijat. See ilmnes mitte ainult tema jõulises ja tulemuslikus jutlustamises, vaid ka Issanda ilmutamises. Peagi pidid Iisraeli tabama Jumala kohtud ning seoses sellega oli tema selge kuulutus: "Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!" (Mat.3,2). Meeleparanduse ja ristimise kuulutusega "valmistas ta teed" Kristuse esimeseks tulemiseks.
Kolmas ja viimane "Eelija" ehk Jumala saadik Eelija Vaimus ja väes kujutab endast samuti Mal.3,1 täitumist, kus on öeldud: "Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed!" täpsustades Mal.3,23: "Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Jehoova päev, suur ja kardetav!" See Jumala saadik on nüüd tulnud ning on valmistamas teed viimsele kohtule ja Issanda teisele tulekule. Tema kuulutus on kooskõlas esimese kahe Eelija omaga ning see leidub Pühakirjas Ilm.14,6-11: "Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal; sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega: "Kartke Jumalat ja andke Temale austust, sest on tulnud Tema kohtutund, ja kummardage Teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad!" Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles: "Langenud, langenud on suur linn Baabülon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid!" Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega: "Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud Tema viha karikasse; ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees. Ja nende valu suits tõuseb üles ajastute ajastuteni; ja ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi."
Siin kasutatud kreeka sõna "angellos" (tõlgitud "ingel") tähendab otseses tõlkes "saadikut" või "kedagi, kes on saadetud sõnumiga Jumalalt." Selleks saadikuks tänapäeval on Jumala kogudus. Meil on evangeeliumi hea sõnum kuulutamiseks kogu maailmas. Meie oleme see "Eelija," kes pidi tulema, ning meie sõnum ja eesmärk ei erine meie eel käinud Eelijate omast. Kolmeinglikuulutuse kuulutajatena on ka meie tööks "valmistada teed Issandale," teatades maailmale Jumala kohtutunni saabumisest ja aidates inimestel valmistuda Jeesuse peatseks tagasitulekuks. Meie ülesanne on kutsuda inimesi taas kummardama "Teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad!" ning hoiatada neid ebajumalate (metsalise ja tema kuju) kummardamise eest. Me kutsume inimesi otsustavalt reformima oma usuelu, nagu seda tegi algupärane prohvet Eelija.
Eelija tööd jätkas prohvet Eliisa, kes, olles mõnda aega saatnud Eelijat, igatses pärida "kaks osa" ehk kahekordse portsu Eelija "vaimust" (2.Kun.2,9). Kui Eelija võeti taevasse, täitus tema soov – ta sai täidetud võimsalt Jumala väega. Kuid vahel me unustame, et ta päris Eelijalt veel midagi väga olulist. Loeme sellest sündmusest 2.Kun.2,11-14: "Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid neid üksteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse! Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis: "Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!" Seejärel ta ei näinud teda enam! Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks. Ta tõstis siis üles Eelija kuue, mis tollel oli seljast maha langenud, ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal. Siis ta võttis Eelija kuue, mis tollel oli seljast maha langenud, ja lõi vett ning ütles: "Kus on Jehoova, Eelija Jumal?" Kui temagi oli löönud vett, siis pooldus see siia- ja sinnapoole, ja Eliisa läks üle."
Ma tuletan jälle meelde, et meie oleme see Eelija, kes pidi tulema. Algse Eelija kuub on langenud meie jalge ette. Kuid selle kuue ülesvõtmisega kaasneb mitte ainult "Eelija Vaim ja vägi", vaid ka kohustus edastada ustavalt Jumalalt saadud sõnumit; ning sellega kaasnevad ka raskused, mis tuleb võita, ja takistused, mis tuleb ületada. Kui meile tundub olevat see "kuub" või "mantel" liiga raske kanda, siis tuletagem meelde Jeesuse sõnu Matteuse evangeeliumi viimastes salmides – Mat.28,18-20: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!"
Tihti oleme me keskendunud selle evangeeliumikäsu ühele sõnale "Minge!" See on oluline! See paneks nagu kõik liikuma... kuid tegelikult ei pane. Me unustame sellele järgneva väikese sõna "siis." Minge siis, ehk minge seepärast. Mispärast? Seepärast, et "minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal," ütleb Jeesus. Minule on antud suurim vägi, mille ma annan edasi teile. Seepärast minge! Minge julgesti. Ja teadke, et "mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!"
Eelijale, Ristija Johannesele ja nüüd meile on usaldatud tohutu tähtsusega ülesanne. Me peame "valmistama Issanda teed, õgvendama Tema teerajad" (Mat.3,3) ning valmistama maailma Tema teiseks tulekuks. See sisaldab kohtusõnumit, kuid ka head uudist, et me ei pea seisma Jumala kohtujärje ees üksi. Meiega on meie Kaitsja – meie Päästja Jeesus Kristus. Kõik peavad seda teadma. Räägime neile sellest.
Oleme tänulikud, et Piiblis on Eelija lugu, kes "oli samasugune nõder inimene kui meiegi" (Jak.5,17). Õppides, kuidas tema võitis raskused, saame meiegi julgustust ning teame, et "Sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri!" (2.Sam.22,30). Ükski asi pole võimatu sellele, kes usub ja kellega on Jumal.
Haarakem siis julgel Eelija kuue ning mingem edasi Eelija Vaimus ja väes, jagades maailmale aulist sõnumit Jumalast, kes meid armastab ning kutsub pöörduma enda poole!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv