.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Püha Vaimu töö I
30.05.2015 - (1176)

Avame kõigepealt Vana Testamendi ja loeme – 4.Ms.6,22-27: "Ja Jehoova rääkis Moosesega, öeldes: "Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: õnnistades Iisraeli lapsi öelge neile nõnda: Jehoova õnnistagu sind ja hoidku sind! Jehoova lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! Jehoova tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid!" Jumala nimi sisaldab kolme Jehoovat (YHVH), mis võib osutada sellele, et tegemist on Kolmainsusega. Uues Testamendis õnnistab Paulus oma kirja lugejaid nii – 2.Kor.13,13: "Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!" Ilmselt pole see juhuslik kokkusattumine vaid suur tõde Jumalast, mis ilmutati ka Paulusele.
Prohvet Jesaja kirjeldab üht oma nägemust – Jes.6,1-3: "Sel aastal, mil kuningas Ussija suri, ma nägin Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja Tema kuuepalistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: "Püha, püha, püha on vägede Jehoova! Kõik maailm on täis Tema au!"" Kas ei osuta kolmekordne kiitus mitte kolmest Isikust koosnevale Jumalale?
Sama prohveti kaudu kõneleb Jumal Iisraelile – Jes.48,16: "Tulge mu juurde, kuulge seda; Mina ei ole algusest peale rääkinud salajas, juba kui see sündis, olin ma seal! Ja nüüd on Issand Jehoova läkitanud mind ja oma Vaimu!" Ilmselt on siin räägitud sellest, et Jumal Isa saatis oma Poja ja Püha Vaimu. See on jällegi üks viide Piiblis Kolmainu Jumalale.
Kui Jeesus oli tulnud, nagu Jumal oli tõotanud, ning laskis ennast ristida, olid kohal ka Kolmainu Jumala ülejäänud kaks Isikut. Mat.3,16.17 on kirjutatud: "Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli Ta sedamaid veest välja. Ja ennäe, taevad avanesid ja Ta nägi Jumala Vaimu laskuvat alla kui tuvi ja tulevat Tema peale. Ja vaata, taevast kostis hääl, mis ütles: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!""
Ristimine on meile antud õndsakssaamise ühe tingimusena. Jeesus ütles – Mrk.16,16: "Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks." Kuid kelle nimesse meid ristitakse? Jeesus ütles – ma rõhutan: seda ütles JEESUS – Mat.28,19: "Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse." Püha Vaim kuulub ja on alati kuulunud Jumala Kolmainsuse koosseisu.
Nüüd aga pöördugem Püha Vaimu erilise – ma rõhutan: ERILISE – missiooni juurde. Millal Ta selle sai? Jeesuse maise elu ajal Tal seda veel polnud, nagu võime lugeda Joh.7,37-39: "Aga pühade viimsel, suurel päeval seisis Jeesus ja kõneles valju häälega ning ütles: "Kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu Kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed!" Aga seda Ta ütles Vaimust, kelle pidid saama need, kes Temasse usuvad; sest veel ei olnud Vaimu, ei olnud ju Jeesust veel mitte austatud." S.t. ei olnud alanud veel Püha Vaimu eriline missioon. Nelipühipäeval aga kuulutab Peetrus – Apt.2,32.33: "Selle Jeesuse on Jumal surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie kõik. Et Ta nüüd Jumala parema käe läbi on ülendatud ja on Isalt saanud Püha Vaimu tõotuse, siis on Tema selle välja valanud, nõnda nagu te nüüd näete ning kuulete."
Jumal töötab plaanipäraselt. Püha Vaimu missioon algas täpselt ettemääratud ajal, nagu ka Jeesuse missioon algas täpselt ettemääratud ajal. Paulus kirjutab – Gal.4,4: "Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla." Aega enne Poja saatmist võime nimetada Jumala Isa ajajärguks. Siis oli silmapaistval kohal käsk. Sellele järgnenud Poja ajajärgul lisandus sellele lepitus (arm). Sellele omakorda järgnenud Püha Vaimu ajastul lisandus sellele rakendav jõud, pühitsev vägi. Need on nagu kolm sammu, kus iga järgmine täiendab eelmist, viib lunastusplaani edasi. Kui eelmine samm poleks astutud, poleks võimalik astuda järgmist sammu – ning poleks mõtetki astuda järgmist sammu.
Sõbrad, niisama kindlalt, nagu Püha Vaimu töö Tema erilisel ajastul ei teinud tühjaks Jeesuse tööd, vaid KINNITAS seda ja RAJANES sellel, nii ka Jeesuse töö Tema erilisel ajastul ei teinud tühjaks Isa tööd, vaid KINNITAS seda ja RAJANES sellel. Jeesus tunnistas Isast; Püha Vaim tunnistas Jeesusest; Jeesus ilmutas Isa; Püha Vaim ilmutas (ja ilmutab tänini) Jeesust. Me oleme õnnelikud, et meile on nüüd avatud elutee – (1) Isa muutumatu seadus, (2) Kristuse lepitus sellest üleastujale ja (3) Püha Vaimu vägi selle lepituse rakendamiseks.
Kui Jüngrid oleksid kõike seda mõistnud, ei oleks nad olnud nii hämmeldunud, kui Jeesus neile ütles – Joh.16,7: "See tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan Tema teie juurde." Inimesena puutus Jeesus oma jüngritega kokku vaid väliselt, andes neile õpetusi ebatäiuslikus inimkeeles, olles samal ajal piiratud kohaga, kus Ta parajasti asus. Kui Ta oli Juudamaal, ei saanud Ta samal ajal olla teiste jüngrite juures Galileamaal; Kui Ta oli Naatsaretis, ei saanud Ta samal ajal olla Kapernaumas või Samaariamaal. Seepärast, olles täitnud oma erilise missiooni, lahkus Ta, et loovutada siin maa peal koht Kolmainsuse kolmandale Isikule, kes neid piire ei tunne. Kuid jüngrite pärast, kes Teda armastasid, rõhutas Ta eriliselt, et Ta tuleb nende juurde ja jääb nendega "maailma-ajastu otsani" (Mat.28,20). Tegelikult tuli siia Jeesuse asemikuna Püha Vaim, kusjuures Jeesus jäi istuma Isa "paremale käele taevas" (Ef.1,20). Kuid Püha Vaimu kohalolek on sama hea kui Jeesuse kohalolek. Jeesus on alati meiega Püha Vaimu läbi. Püha Vaimu lähedus ei ole sugugi väärtusetum kui Jeesuse lähedus. Püha Vaimu äraajamine ei ole väiksem patt kui Jeesuse äraajamine. Kui me ütleme Püha Vaimu kohta: see on kuri vaim; kui me ütleme Püha Vaimu töö kohta: see on kurja vaimu töö – siis käitume nagu variserid, kes ütlesid Jeesusele: "Sul on kuri vaim" (Joh.8,52) ja "kurjade vaimude ülema abil ajab Ta välja kurje vaime!" (Mrk.3,22).
Püha Vaim on täna Jumal siin maa peal täpselt samuti, nagu Jeesus oli omal ajal "Jumal meiega" (Mat.1,23). Kes põlgab Püha Vaimu, põlgab Jeesust. Kes põlgab Jeesust, põlgab Isa. Mulle tundub, et Saatan teab seda liigagi hästi, külvates kahtlust Püha Vaimu töö suhtes. Paljudele on saanud lausa instinktiks nimetada igasugust vaimu tööd kurja vaimu tööks. Ja kui tänapäeval avaldub mõni Püha Vaimu and, siis seatakse see otsekohe kahtluse alla ning sageli katsutakse see läbi mitte Pühakirjaga, vaid oma mõistuse, loogika ja tunnetega. Tulemus saab sel juhul olla vaid üks: see on kuri vaim!
Meie eesmärgiks ei ole täna uurida erinevusi Püha Vaimu ja kurja vaimu vahel, kuid üht asja tahaksin siiski nimetada: kui tänapäeval, laodikea olukorras tahab üks vaim kangesti tõestada, et me oleme õiged ja head, et meil on käes kogu tõde – jääme vaid selle juurde, siis ei ole see Jumala Vaim. Kui üks rahvas oleks täiesti valmis, siis ei oleks me enam siin! "Parandage meelt!" hüüab täna Jumala Vaim. Jak.4,8-10: "Tulge Jumala ligi, siis Tema tuleb teie ligi! Puhastage käed, te patused, ja kasige südamed, te kaksipidi mõtlejad! Tundke ära oma viletsus ja leinake ja nutke! Teie naer muutugu nutuks ja teie rõõm tusaks! Alanduge Issanda ette, siis Ta ülendab teid!" Selline on Jumala Vaimu meeleheitlik üleskutse sellel pöörasel ajastul.
Paulus kirjutab – 1.Tes.5,19-21: "Ärge kustutage Vaimu! Ärge pange halvaks prohvetlikult kõnelemist! Katsuge kõike läbi; pidage kinni, mis hea on!" Sõbrad, ärge põlake Püha Vaimu, sellega te osutate põlgust Jeesusele ja Isale. Väärsuhtumine Pühasse Vaimusse ja Tema väe puudumine on see, mille pärast Jumala töö ei lähe edasi paljudes kohtades meie päevil. Mõnes kohas see koguni hääbub, sureb...
Ühel ööl sõitis jõel aurik. Kuu paistis ja nähtavus oli hea. Ootamatult sai masinist kaptenisillalt käsu: "Vähenda kiirust!" Mõne aja möödudes kordus sama. Lõpuks läks masinist järele kuulama sellise korralduse põhjust. Kaptenisillalt sai ta vastuse: "Öö on pime ja kogu ümbrus on udune ning muutub järjest udusemaks. Ma...ei...näe... enam...teed." Masinist vaatas kaptenile silma ja nägi, et see oli suremas!
Tänapäeval on neid vaimulikke kapteneid rohkem kui üks, kes surevad vaimulikult, kuna Püha Vaimu põlgamise pärast see lahkub neist. Suutmata näha teed, käsivad nad vähendada kiirust, olla ettevaatlikum ja isegi peatuda. Aga vool kannab tagasi – sest sellel jõel sõidetakse ainult vastuvoolu! Täitku Jumal meid Püha Vaimu väega, et iga aurik võiks täis käiguga edasi minna ning peagi randuda päikesemaal!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv